Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) is opgericht door sociale partners in de taxibranche (KNV, FNV en CNV)  om partijen die zorgvervoer inkopen, onder andere gemeenten, provincies en zorginstellingen, te attenderen op belangrijke thema’s voor de branche. 

Het zorgvervoer (ook wel doelgroepenvervoer genoemd)  wordt door opdrachtgevers via Europese aanbestedingen in de markt gezet, zodat een groot aantal geÔnteresseerde vervoerders kunnen meedingen naar de opdracht. Deze aanbestedingen kennen helaas een systematiek die risicovol inschrijven stimuleert, de kans op het krijgen van ‘papieren kwaliteit’ vergroot en de risico’s van wijzigend overheidsbeleid (teveel) bij inschrijvende partijen neerlegt. Hierdoor ligt het risico op onrendabel exploiteren van contracten op de loer (de vloek van de winnende taxi). Omdat de vervoerkosten voor 90% uit vaste lasten bestaan (loon en materieel) ontstaat een tendens om op arbeidsvoorwaarden te gaan concurreren. Dat is een onwenselijke situatie. Goed opgeleide en ervaren werknemers in de bedrijfstak zijn cruciaal. De kwaliteit van het vervoer valt of staat vaak met de ervaring van de gebruiker in de taxi. De chauffeur speelt daar een belangrijke rol in. Daarbij gaat het om een kwetsbare doelgroep, waarvoor je het goed moet, en wilt regelen.

Het AIM ziet dat er in aanbestedingen veelal wel kwaliteit gevraagd wordt, maar dat bij gunning het uiteindelijk toch vaak gaat om wie de laagste prijs biedt. In bijna 70% van de beoordeelde aanbestedingen uit 2017 en 2018 speelde de prijs een dominante rol bij de gunning van het vervoer (bron AIM cijfers 2018). Het AIM ziet liever dat kwaliteit de doorslaggevende factor wordt bij de gunning van het zorgvervoer. 

Ook het kiezen voor een langere contractduur en een minder scheve risicoverdeling zijn belangrijke thema’s voor het AIM. De gemiddeld uitgevraagde initiŽle contractduur bij een Europese aanbesteding is 34 maanden, met uitschieters naar beneden van zelfs 12 maanden. Het ligt niet voor de hand om voor deze korte contracten vast en betrokken personeel aan te nemen. 44% van de 24.000 medewerkers in de branche is dan ook korter dan twee jaar in dienst en werkt op oproepbasis. Lange termijn investeringen in nieuwe (schone) voertuigen worden door de tendens van kortlopende contracten geremd.

De situatie in het zorgvervoer is goed te vergelijken met die van de thuiszorg waar het afgelopen jaar veel over is gesproken en gepubliceerd. Het gaat in het vervoer wel om kwetsbare groepen: ouderen, mensen met een beperking, leerlingen en patiŽnten. Als ondernemers en werknemers onder te grote druk komen te staan, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening aan deze kwetsbare groep.