Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Voor wie is het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit?

 

Opdrachtnemers

Het AIM is er voor de gehele mobiliteitsbranche, maar heeft momenteel het zwaartepunt liggen bij taxi aanbestedingen. Vanuit het AIM houden we de belangen van ondernemers en betrokken werknemers nauwlettend in de gaten. Zij kunnen ons attenderen op aanbestedingen waarmee ze worden geconfronteerd en waar ze vraagtekens bij plaatsen. Het AIM treedt op in het algemene branchebelang, en niet namens één opdrachtnemer.

Opdrachtgevers

Aanbestedende diensten kunnen met het AIM te maken krijgen als we een taxi aanbesteding doornemen en van aanbevelingen voorzien. Maar het AIM wil vooral in gesprek gaan met aanbestedende diensten over de punten die sociale partners in de taxibranche van belang vinden. En waar in hun ogen een aanbestedende dienst iets mee zou moeten doen om tot een goed vervoerscontract te komen.

Gebruikers

Het AIM vindt de positie van de eindgebruiker erg belangrijk. Daar gaat het in het vervoer om. Het zijn vaak ook kwetsbare groepen mensen, waar vervoer heel belangrijk voor is. Kwaliteit van dienstverlening, gezien vanuit het gezichtspunt van de eindgebruiker, moet, wat het AIM betreft, dan ook voorop staan bij aanbestedingen. Het AIM overlegt periodiek met organisaties die de eindgebruikers vertegenwoordigen, zoals Ieder(in), waar mogelijk en nodig wil het AIM ook de inspraak van eindgebruikers in een aanbestedingsproces verder ondersteunen.