Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Prijsvorming


13.1 ReŽle kostprijs

Door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zorg en inkoop moet, voor het WMO-vervoer, een reŽle minimumprijs worden bepaald of een reŽle onderbouwing van de inschrijfprijs. Ook voor de andere soorten vervoer beveelt het AIM aan dit te doen. Het opnemen van een minimale reŽle prijs voorkomt dat de taxibranche structureel onder prijs en dus te laag blijft inschrijven.

13.2 Onderbouwing tarief

Bij de prijsaanbieding moeten, wat het AIM betreft, aanbieders een gedetailleerde onderbouwing aanleveren hoe zij tot die prijs zijn gekomen, zodat dit bij de gunningsbeslissing meegenomen kan worden. Ook zouden aanbieders duidelijk moeten maken met welke risico’s zij rekening hebben gehouden bij het maken van hun aanbieding. In het bestek zelf heeft de aanbestedende dienst de risico’s duidelijk benoemd en gewaardeerd. Aanbieders zouden ook inzichtelijk moeten maken wat de kostenopbouw is (d.w.z. uit welke elementen deze is opgebouwd, waarbij ook per element is aangegeven wat deze bedraagt).

> Terug naar Beoordelingscriteria