Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Ziekenvervoer Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

Datum actie: 23 januari 2024
Datum aanbesteding: 8 december 2023
Opdrachtgever: Zilveren Kruis
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het Zilveren Kruis heeft voor het ziekenvervoer een inkoopprocedure (geen aanbestedingsprocedure) gestart. De opdracht heeft een looptijd van 1-1-2025 tot 1-1-2029 met een eenzijdige optie tot verlenging met 3 x 1 jaar. De opdrachtgever wil één regisseur voor het vervoer selecteren. Er dient een bedrag per beladen kilometer te worden geoffreerd. De minimale ritlengtevergoeding bedraagt 6 kilometer. Voor rolstoelmaterieel, liggend vervoer en IKZ-vervoer gelden toeslagen.

Positieve punten
Belangrijke aandachtspunten zoals TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. Deze verhouding wordt ook in theorie bij deze procedure toegepast. Zilveren Kruis hecht grote waarde aan goed opdrachtgeverschap richting de onderaannemers. Dit dient aangetoond te worden door eventueel inzicht te verschaffen in de gesloten overeenkomst tussen regisseur en onderaannemers.

Aandachtspunten
In praktisch alle beoordelingen wordt het onderdeel prijs relatief beoordeeld. Hier is dit niet het geval. Van het totaal aantal te behalen punten (40) wordt er voor elke afwijking van €0,01 van de laagste prijs 4 punten in mindering gebracht. Een afwijking van €0,10 of meer levert dus geen punten op.
De absolute beoordeling van de kwaliteit zal bovendien leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 100% en 0%. Bij een 0% beoordeling op 2 of meer deelplannen wordt de inschrijving niet meer meegenomen. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 70% en 40%, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. De combinatie van de beoordeling kwaliteit en prijs maakt hier een inschrijver met een relatief klein prijsverschil van €0,10 praktisch kansloos. Het AIM adviseert daarom nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.