Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO-vervoer Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

Datum actie: 15 maart 2022
Datum aanbesteding: 24 februari 2022
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De gemeente Südwest-Fryslân gaat zijn WMO vervoer opnieuw aanbesteden. De ingangsdatum van het contract is 1 oktober 2022. Men dient een tarief per beladen kilometer te offreren. Per rit kan minimaal 6 beladen kilometers worden gedeclareerd. Om de reiziger keuzemogelijkheid te bieden kan de opdrachtgever 2 opdrachtnemers selecteren.
De vaste contractduur bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid van 2 optiejaren. ( 2 x 1 jaar met eenzijdige opzegging).
Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering, en TX keur, zijn in het bestek opgenomen.


Aandachtspunten

Kwaliteit telt slechts voor 40 % mee. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit altijd voor minimaal 60 % onderdeel van de gunning dient uit te maken.

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Er dient gemiddeld een 7 te worden behaald en, indien voor een van de criteria een 6 of lager wordt behaald wordt de inschrijving ongeldig verklaard. In de praktijk zal de beoordeling hierdoor tussen de 6 en de 8 liggen. De factor prijs zal in de praktijk daarom een nog grotere rol spelen dan beoogd. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden.

Een absolute voorwaarde bij het contracteren van meerdere inschrijvers is om een gelijkwaardig rendement per rit aan te bieden. Dit kan worden bereikt door toeslagen te verstrekken op afwijkende vervoersvormen zoals rolstoelvervoer, solovervoer etc. Ook een starttarief zal het verschil in rendement per rit kunnen verkleinen. Als het rendement per rit onderling te veel afwijkt zal een vervoerder, ongeacht zijn vervoersplicht, (onbewust) een selectie toepassen in zijn dienstverlening.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.