Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer NW Friesland

De Dienst NW-Friesland

Datum actie: 13 mei 2020
Datum aanbesteding: 10 mei 2020
Opdrachtgever: De Dienst NW-Friesland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De Dienst werkt voor de 4 gemeenten; Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke en handelend vanuit een gemeenschappelijke regeling. Deze aanbestedingstraject betreft een uitvraag volgens het Zeeuws Model / Open House. Er kunnen meerdere partijen meedingen voor de opdracht waarmee een raamovereenkomst tot stand komt tegen een vooraf vastgesteld tarief. Gebruikers kunnen jaarlijks een gecontracteerde vervoerder naar wens selecteren. 

Positieve punten 

  • TX-keur.Aanbesteder eist, zowel voor de hoofd- als de eventuele onderaannemer het TX-keur certificaat. Wij vinden dat zeer positief. TX-keur is het meest vergaande certificaat in de taxibranche. Bij het hanteren van de TX verplichting, hoeft u geen eisen meer te stellen aan het naleven van Cao en het eerbiedigen van de daaraan gelinkte OPOV regeling. Dit zit allemaal in TX keur. Ook de rol van het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt in TX keur uitvoerig beschreven, alsmede de verplicht gestelde opleidingen. Tevens worden TX-bedrijven jaarlijks gemonitord.
  • NEA index. Ook het toepassen van de NEA index taxivervoer, is positief te noemen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet de dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is wel  dat aanbesteder de NEA kostenontwikkelingsindex niet in het eerstvolgende jaar. De kilometervergoeding wordt wel ge´ndexeerd terwijl het opstarttarief (vaste prijs) niet wordt ge´ndexeerd. Het is van belang dat het bestek er rekening mee houdt dat biedingen vˇˇr oktober/november gebaseerd zijn op het prijspeil van het jaar waarin ze zijn uitgebracht en dus geen rekening houden met toekomstige kostenontwikkelingen. Het is daarom aan te bevelen dat voor deze biedingen de NEA index direct in het eerstvolgende jaar wordt toegepast zodat vervoerders niet in de problemen komen
  • Keuzevrijheid gebruikers.Met het gekozen aanbestedingsmodel geeft u gebruikers van het vervoer meer keuzevrijheid omdat u ze in staat stelt om jaarlijks een gecontracteerde vervoerder naar wens te kiezen.  

Aandachtspunten 

Wij brengen onderstaande punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Zeer korte looptijd raamovereenkomst. De looptijd is slechts 2 jaar initieel en 2 jaar verlenging.
  • Clustering van opdrachten. Men stelt, dat dit gebied zich goed zou lenen voor het opdelen in percelen, maar men kiest daar vervolgens niet voor. Het gaat om twee gemeenten: Harlingen en Waadhoeke. Deze laatste gemeente is samengesteld uit de voormalige gemeenten: Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel plus nog 4 dorpen uit de voormalige gemeente Littenseradeel. In 2019 werden in totaal 64.668 ritten gereden..... Hoe kan een (nieuw) MKB bedrijf gaan inschrijven met dit volume (en maar voor 2 jaar ? 
  • Onderbouwing tarief. Er worden geen separate tarieven gesteld. De ritprijs, opstaptarief en eigen bijdrage staan vast, voor alle in te zetten vervoermiddelen (caddy, 8 persoons, rolstoelbus, touringcar, taxi). Hoe de prijs tot stand is gekomen wordt niet aangegeven. Geen CROW of anderszins een onderbouwing. 
  • Coronacrisis. Op dit moment is Nederland in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŰle problemen zijn, zeker in de taxibranche, volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en aanbestedingen zouden moeten worden opgeschort. De wet geeft deze mogelijkheid onder andere in de vorm van het model van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. Zo heeft de gemeente Almere onlangs besloten, te kiezen voor dit model vanwege: “dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien”. In dit bestek wordt in het geheel niet gesproken over de huidige situatie die volgens deskundigen ons allemaal nog maanden en misschien zelfs jaren, zal bezighouden. Hoe gaat om hoe men bijvoorbeeld omgaat met de situatie dat er per augustus niet vervoerd mag en kan worden, hoe dienen de voertuigen eruit te zien, als de 1,5 meter afstand een verplichting gaat worden, in hoeverre moet de chauffeur beschermd worden en wie draait dan voor de kosten op? Allemaal vragen die reeds nu spelen en naar alle waarschijnlijkheid ook aan de orde kunnen zijn gedurende de contractperiode. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.