Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO en LLV Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den Ijssel

Datum actie: 30 maart 2020
Datum aanbesteding: 24 maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den Ijssel
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 1 augustus 2020 voor een periode van 3 jaar met de optie voor verlenging van 3x twee jaar, een raamovereenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer voor het uitvoeren van het Wmo vervoer en leerlingenvervoer.
De Raamovereenkomst kan na het einde van de 3 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden stilzwijgend door de opdrachtgever maximaal 3 maal met een termijn van 2 jaar worden verlengd, tenzij Opdrachtgever uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de opzegt

Positieve punten

Wij vinden het positief dat u van de opdrachtnemer eist dat minimaal 60 % van de opdracht door eigen werknemers dient te worden uitgevoerd. Ook is door ons positief opgemerkt dat het gunningscriterium kwaliteit voor 60 % onderdeel uitmaakt van de gunning.

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij  de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • TX keur. TX kwaliteitskeurmerk TX is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s. TX bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren. Denk aan scholing van personeel (inwerken, opleiding en jaarlijkse cursussen, het nieuwe rijden), het hanteren van de code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers), een verklaring van de Belastingdienst, en SFM (Sociaal Fonds Mobiliteit), maar ook leeftijd van voertuigen etc. In uw bestek schrijft u TX keur welvoor maar accepteert u ook een vergelijkbaar certificaat. Het AIM kent een dergelijk vergelijkbaar certificaat niet . Het AIM beveelt daarom aan in het bestek op te nemen dat de vervoerders (inclusief eventuele onderaannemers) uitsluitend TX keur moeten hebben. 
  • Tariefstelling Bestek. Bundeling van doelgroepen komt in bestekken relatief weinig voor en vereist door de complexiteit een goed uitgewerkt tariefsysteem. Wij missen dit in dit bestek . Wij hebben hierbij de volgende opmerkingen: één WMO tarief :  Aanbesteder vraagt om een tarief per zone op te geven exclusief de eigen bijdrage van de gebruiker. Dit is voor het AIM uniek. Wat zijn de consequenties als de bijdrage per gebruiker wijzigt? Door deze wijze van afrekening vergoedt aanbesteder bovendien slechts een gedeelte van de totale kosten per zone van de opdrachtnemer. Dit heeft ook zijn consequenties voor de indexering. De inschrijver krijgt hierdoor slechts een gedeelte van zijn kostenontwikkeling vergoed.  Tarief per leerling :De opdrachtnemer kan maandelijks achteraf per maand het daadwerkelijk aantal vervoerde leerlingen declareren. Dit is vrij summier. Wat is de consequentie bijvoorbeeld als de leerling een aantal dagen absent is geweest ? 
  • Looptijd contract

    In potentie heeft het contract een looptijd van 9 jaar, echter met een vaste looptijd van slechts 3 jaar loopt de opdrachtnemer een behoorlijk risico bij het niet verlengen van de optiejaren.

    Het AIM is van mening dat er een duidelijke relatie moet zijn tussen wat de aanbestedende dienst uitvraagt en eist in een bestek en de contractduur ofwel looptijd. Immers, als een aanbestedende dienst veel eisen heeft, zal dat extra inzet, inspanning en investeringen vragen van de aanbieders die over een korte looptijd (1-2 jaar) terugverdiend moeten worden met hogere kosten voor opdrachtgever tot gevolg. In het bestek kiest aanbesteder voor een termijn van 3 jaar met 3 optietermijnen van ieder 2 jaar. Ten algemene: het AIM beveelt aan om in het bestek op te nemen dat er een contract voor minimaal 5 jaar wordt gesloten, met minimaal 2 optiejaren (waarbij de 2 optiejaren als één geheel gegund worden). Dit biedt zekerheid voor de vervoerder en vooral ook voor het betrokken personeel. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.