Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

VIP-vervoer provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Datum actie: 9 november 2022
Datum aanbesteding: 23 oktober 2022
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht betreft het verrichten van vervoersdiensten ten behoeve van provincie Gelderland. Hierbij gaat het voornamelijk om het verrichten
van Vip-vervoer in het kader van woon-werkverkeer en alle gewone dienstreizen.

Het gaat om vervoer voor de leden van Gedeputeerde Staten van Gelderland
(zes personen) en de Algemeen Directeur van de provincie Gelderland.

Provincie Gelderland beschikt momenteel over 5 dienstauto’s en heeft vijf chauffeurs in dienstbetrekking.

De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst aan te gaan met 1 opdrachtnemer.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en naleving CAO, zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Indexering is toegestaan volgens de prijsindex CBS lonen per uur. Deze indexering kan sterk afwijken van de in de branche gebruikelijke NEA indexering.
De overeenkomst kan door de Provincie Gelderland te allen tijde worden beŽindigd met in acht name van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Hierdoor heeft de vervoerder geen enkele zekerheid.
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht. Alleen de prijs is bepalend.
De auto’s die voor dit vervoer worden ingezet hebben een minimale aanschafwaarde van 60.000, -- euro (exclusief btw) qua uitvoering type “sedan”. (energielabel A of B) En mogen niet ouder zijn dan 4 jaar.