Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Routevervoer ZOOV perceel 2b

Gemeente Winterswijk

Datum actie: 9 februari 2023
Datum aanbesteding: 26 januari 2023
Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Zeven gemeenten in de Achterhoek besteden hun routevervoer aan. Het gaat hier uitsluitend om de uitvoering van het vervoer. Het betreft hier 21 deelpercelen. Een inschrijver kan maximaal 3 percelen gegund krijgen. De opdracht heeft een looptijd van 6 vaste jaren met een wederzijdse optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. Er dient een beladen uurtarief te worden opgegeven met een bovengrens van € 57,50 tot € 67,50 afhankelijk van het perceel. Er geldt een starttarief van €13,50 voor regulier materieel en € 23,-voor rolstoelmaterieel. Daarnaast kan de inschrijver 1 minuut per lopende leerling en 3 minuten voor een rolstoelgebruiker declareren.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, CAO naleving en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Tevens dient aan eventuele onderaannemers een tarief te worden betaald waarmee hij bedrijfseconomisch verantwoord zijn opdracht kan vervullen en zijn personeel volgens de Taxi CAO kan uitbetalen. Het opgegeven tarief dient onderbouwd te worden. Als het geoffreerde tarief 15% of meer afwijkt van het gemiddelde van alle geldige inschrijvingen wordt vermoed dat de inschrijving niet kostendekkend is. De inschrijver moet dan aannemelijk maken dat hij voor een minimaal kosten dekkend tarief heeft ingeschreven.

Aandachtspunten

Het bestek lijkt zorgvuldig samengesteld en alhoewel de naam TX keur wel in het bestek wordt genoemd wordt dit keurmerk niet als eis gesteld. Het AIM beveelt aan om dit alsnog als eis op te nemen.

Het gunningscriterium is 100% prijs. Hier is voor gekozen omdat de gevraagde diensten zijn geborgd via de geschiktheidseisen. In het algemeen beveelt het AIM een Prijs/Kwaliteitverhouding van minimaal 40/60 aan.
Het AIM realiseert zich dat in deze situatie, doordat veel kwaliteitsaspecten door de regiecentrale worden verzorgd, de prijs hier een grotere invloed heeft op de gunning.
Maar bij de klantbeleving speelt ook de kwaliteit van de chauffeur een grote rol. Het is daarom raadzaam om bijvoorbeeld goed werkgeverschap en het aandeel vaste dienstverbanden mee te laten wegen bij de gunning.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.