Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Routevervoer Walcheren

Gemeente Vlissingen, Veere, Middelburg

Datum actie: 29 januari 2021
Datum aanbesteding: 20 januari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen, Veere, Middelburg
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Door de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg wordt het routegebonden vervoer aanbesteed. Dit vervoer betreft het leerlingenvervoer, het zwem- en gymvervoer en het Jeugdwetvervoer. De looptijd van het contract is 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging.

Positieve punten

TX keur wordt verplicht gesteld voor zowel hoofdaannemer als onderaannemer. Ook de NEA indexatie wordt vermeld. Punt van aandacht is om deze indexatie ook van toepassing te laten zijn bij onderaannemers.

Aandachtspunten

Het betreft hier een pure prijsaanbesteding. Kwaliteit telt voor enkel % mee in de gunning. Deze aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de voorwaarden voor uitvoering van de opdracht voldoende zijn om de kwaliteit te waarborgen. Het AIM adviseert bij bestekken om de prijs voor maximaal 40% te laten meetellen en de kwaliteit voor minimaal 60%. Aangegeven wordt dat er een minimale prijs is bepaald, met behulp van een kostprijscalculatie en marktonderzoek. Het AIM heeft hier twijfels bij en vraagt de verrichte calculatie en het marktonderzoek transparant te presenteren, zodat door inschrijvers kan worden nagegaan of sprake is van een reŽle prijs. Mocht dit overigens het geval zijn, dan is de kans groot dat meerdere inschrijvers in de gunning gelijk eindigen. In het bestek wordt niet aangegeven, hoe dan gehandeld gaat worden.

Ander punt van aandacht is de zeer korte looptijd van 2 jaar en eventueel 2 jaar verlenging. Dergelijke korte looptijden hebben meestal meer nadelen dan voordelen. Er is geen relatie op te bouwen met de doelgroep en de ouders en ook de kans op vaste contracten voor chauffeurs en dus meer binding met het bedrijf is klein. Alles is erop gericht zo goedkoop mogelijk te exploiteren. Een overgangscontract zonder kwaliteit.

Regie en planning worden uitgevoerd door een gemeentelijke vervoercentrale (GVZ). Deze is ook verantwoordelijk voor de aansturing. De vervoerder levert alleen het voertuig en de chauffeur. Dit is niet conform de visie van het AIM. Wij zijn de mening toegedaan, dat planning en aansturing aan de deskundigheid van de branche moet worden overgelaten. Vervoerders zijn beter dan anderen in staat het vervoer zo efficiŽnt mogelijk uit te voeren. Ook door een kortere lijn is bijsturing sneller gerealiseerd.

De malusparagraaf wordt zeer uitgebreid omschreven maar is verre van duidelijk. De malussen worden opgelegd door de GVZ, die tevens dus verantwoordelijk is voor groot gedeelte van het vervoer. Het AIM ziet hierbij grote risico’s. Een prijsaanbesteding met waarschijnlijk een (zeer) lage prijs en het onbeperkt op kunnen leggen van boetes door de GVZ, kan leiden tot grote financiŽle problemen bij de vervoerder. Hiermee komt de kwaliteit van het vervoer onder grote druk te staan.

Met geen woord wordt ingegaan op de huidige Corona pandemie en ook volume-wijzigingen lijken volledig het risico van de vervoerder te zijn.

Gelet op de grote hoeveelheid risico’s die worden geconstateerd, overweegt het AIM haar analyse ook richting de gemeentelijke politiek te sturen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje bovenaan deze pagina.