Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Regio Midden-Brabant

Gemeente Tilburg

Datum actie: 8 november 2023
Datum aanbesteding: 23 oktober 2023
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Regiovervoer Midden Brabant is een initiatief van 8 Midden Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De opdracht heeft een looptijd van 1-8-2024 tot 1-8-2030 met een optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. Regie en Vervoer zijn gescheiden. Het betreft hier een aanbesteding voor uitsluitend het vervoer. De opdracht is verdeeld in 2 percelen.
Perceel 1 ( vraagafhankelijk vervoer) is onderverdeeld in 9 basepoints. Er worden maximaal 3 basepoints aan een inschrijver gegund. Perceel 2 (routevervoer) is onderverdeeld in 12 basepoints waarbij een inschrijver maximaal 4 basepoints vergund kan krijgen. De inschrijfprijs (per inzetuur) dient doormiddel van een uniform kostenmodel onderbouwd te worden.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. In dit bestek telt kwaliteit slechts voor 40 % mee.

De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 100% en 0. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 75% en 20 %, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.
In dit bestek mag ook de regievoerder inschrijven voor het vervoer. Dit kan bij vervoerders, die geen binding hebben met de regiecentrale, tot ongenoegen leiden en vermindert de prikkel bij een regievervoerder om de capaciteit te optimaliseren.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Samenvatting Regiovervoer Midden Brabant.