Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Utrecht 2020-2023

De provincie Utrecht namens 14 Utrechtse gemeenten waaronder: Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, IJsselstein, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden.

Datum actie: 01 januari 2020
Datum aanbesteding: 20 december 2019
Opdrachtgever: De provincie Utrecht namens 14 Utrechtse gemeenten waaronder: Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, IJsselstein, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Op 17 oktober 2019 heeft het AIM een constructief gesprek gevoerd met de projectleden van deze aanbesteding. Daarbij zijn de belangrijke thema's van AIM onderwerp van gesprek geweest. Een aantal onderwerpen zijn uitvoering besproken zoals de toenemende filedruk in de regio en daarmee samenhangende stiptheidseisen. Ook het werkklimaat in de taxibranche en ontwikkeling van medewerkers  is aan bod gekomen. De relatief korte looptijd van dit contract is eveneens besproken waarbij de provincie aangaf momenteel toe te werken naar het afbouwen van het beheer van dit contract en dat beheer zal overgaan van provincie naar gemeenten. In het gesprek was ook aangegeven dat de relatief korte looptijd aansluit bij het beŽindigen van de OV concessie van de provincie Utrecht. Wij lezen dat echter niet terug in het bestek

Positieve zaken

  • Kwaliteit weegt voor 60% mee in gunning
  • NEA index komt jaarlijks terug als indexatie
  • Aanbesteder kiest voor een laagdrempelige en onafhankelijke klachtenregeling
  • Ontwikkeling van chauffeurs en medewerkerstevredenheid maken onderdeel uit van de gunningscriteria. 
  • Aanbesteder stelt per perceel een minimum en maximumtarief op. 

Opvallende verwonderpunten 

  • Vervoerders mogen een eigen bedrijfs-cao dan de cao taxi vervoer hanteren. Een andere cao dan de cao taxi vervoer, geeft mogelijk geen  personeelswaarborg ten aanzien overgang personeel bij een contractovername of wisseling.  Vanuit het mens-volgt-werk principe hebben sociale partners in de CAO Taxivervoer de OPOV en OPBC regeling met elkaar afgesproken.  De OPOV en OPBC regelingen houden kortgezegd in dat bij een contractovername of contractwisseling de nieuwe vervoerder een deel van het betrokken personeel bij de oude vervoerder een baanaanbod moet doen.  Deze CAO Taxivervoer is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van SZW. Taxibedrijven die onder werkingssfeer van deze CAO vallen kunnen hier niet vanaf wijken. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.