Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Haaglanden onderhandelingsprocedure

Gemeente Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Den Haag.

Datum actie: 21 augustus 2020
Datum aanbesteding: 07 augustus 2020
Opdrachtgever: Gemeente Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Den Haag.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

Regiotaxi Haaglanden is als aanvullend openbaar vervoersysteem ook opengesteld voor geïndiceerde doelgroepen zoals Wmo-klanten en ouderen van de deelnemende gemeenten. De gemeente Den Haag heeft een eigen vervoersysteem voor hun Wmo-klanten. In de coronaperiode is het vervoer met 85 á 90 procent gedaald ten opzichte van het volume daarvoor.  Dat betekent dat de kengetallen van 2019 weinig zeggen over de huidige situatie en de nabije toekomstige situatie. Gezien de onzekere (Corona)periode en de bijzondere omstandigheden die deze crisis met zich meebrachten is voor deze bijzondere aanbestedingsprocedure met onderhandelingen gekozen. Afgelopen juni is via een marktconsultatieronde  marktpartijen gevraagd om hun praktische kennis in te brengen. Naar aanleiding daarvan is nu via dit aangepaste bestek de mededingingsprocedure met onderhandelingen gestart. Met de top  5 inschrijvers wordt vervolgens verder onderhandelt over kwaliteit en tarief voorwaarden tot er een final and best bid ligt. 

Positieve punten

Wij vinden het positief dat de vaste looptijd van het contract in tegenstelling tot het marktconsultatiedocument is verlengd van 5 naar 7 jaar. Ook is er mogelijkheid om te verlengen met 1x2 jaar of 2x 1 jaar tot uiterlijk 15- 03-2030. Deze lange looptijd geeft vervoerders de mogelijkheid de hoge investeringen in door u gewenste zero emissie voertuigen terug te verdienen. Daarnaast biedt een lange looptijd meer kansen voor een toekomstbestendig personeelsbeleid in de branche. 

De koerswijziging om de regie en vervoer in één perceel aan te besteden valt ons in positieve zin op. Regie en vervoer in één hand stelt opdrachtnemer in staat om de klantbeleving nog meer te optimaliseren. Wij delen hierin het uitganspunt dat korte lijnen tussen klant en vervoerder tot betere afstemming, communicatie en kwaliteit van het vervoer leiden.

Ook de roep in het bestek dat er een economisch verantwoorde vergoeding aan de onderaannemers dient plaats te vinden en dit eventueel moet worden aangetoond aan de opdrachtgever is eveneens een standpunt dat wij delen. Ingeschakelde onderaannemers doen immers het werk en dienen een faire vergoeding te krijgen voor hun diensten. Een onderaannemer die al het werk doet dient dan ook minimaal 90 % van het aangeboden tarief te ontvangen. Een harde eis op dit vlak hadden we nog wel terug willen lezen in het bestek.

Tenslotte zijn wij voorstander van de splitsing van de vergoeding aan opdrachtnemer in een vast en een variabel deel. Hierdoor worden de effecten op exploitatieresultaten, bij kleine volumewijzigingen, gedempt waardoor er minder grote verschillen in omzet en kosten voor partijen ontstaan. 

Ook de richtlijnen voor een evenwichtig beoordelingsteam zien wij terugkomen in het bestek. 

Aandachtspunten 

Wij brengen onderstaande punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten  aan de orde te stellen

Wijzigen vervoersvolumes en andere voorwaarden
Het komt met enige regelmaat voor dat aanbestedende diensten in uitvragen aangeven dat het vervoersvolume gedurende de looptijd van het contract zou kunnen toe of afnemen. Maar dat de aanbestedende dienst niet in staat is om inzicht te geven in hoeveel dat volume dan zal toe of afnemen. De huidige Corona periode is hier een duidelijk voorbeeld van waarbij de volumes extreem kunnen variëren. Ook komt het voor dat een aanbestedende dienst aangeeft dat door nog te nemen maatregelen het volume terug zal/kan lopen. Hierbij wordt niet altijd duidelijk gemaakt wanneer dat gaat plaatsvinden en om welke maatregelen met welke effecten dat gaat. Voor inschrijvers is dit een onwerkbare situatie.
Naast het volume kunnen ook andere condities gaandeweg veranderen. Denk hierbij aan een daling van de hoeveelheid beladen kilometers per voertuig door structurele congestie, een toename van het aantal stakingen of andere overmacht situaties. Het AIM adviseert om bij structurele afwijkingen (zoals de huidige Coronacrisis) nadere afspraken met de vervoerder te maken over een mogelijke tariefaanpassing. Bij het bespreken van de gevolgen, kan een open kostprijs calculatie als middel worden gebruikt.

Staffels
Het AIM beveelt aan om in het bestek een staffel op te nemen waarin is opgenomen welke prijswijziging doorgevoerd zal worden bij een bepaald percentage af- of toename van het vervoersvolume. Afwijkingen tot maximaal 10% naar boven en 10% naar beneden in het volume zijn risico aanbieder (dus geen effect op de aangeboden prijs). Voor grotere afwijkingen zou aan de vervoerders (bij vervoer met een tarief per gebruiker of gebruikerskilometer) gevraagd kunnen worden tarieven (een staffel) aan te geven voor de volgende categorieën : -20% tot -15%; -15% tot -10%; +10% tot +15%, +15% tot +20%. Indien er sprake is van afwijkingen groter dan -20% of +20%, dan worden er afspraken gemaakt tussen aanbestedende dienst en vervoerder over de gevolgen daarvan op de prijs. Door dat vooraf transparant te maken weet elke aanbieder wat te verwachten als gedurende de uitvoering van het contract het vervoervolume (sterk) afwijkt van de uitgangspositie. 


Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.