Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiorijder

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland

Datum actie: 17 november 2022
Datum aanbesteding: 3 november 2022
Opdrachtgever: Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Het RIJK organiseert namens de regio’s Zuid-Kennemerland, Haarlemermeer en IJmond. ( 8 gemeenten) een aanbesteding voor het doelgroepenvervoer. Het betreft hier WMO vervoer , Leerlingen en Jeugdwetvervoer en aanvullend OV vervoer. Het gaat hier uitsluitend om de uitvoering van het vervoer. De regie wordt separaat aanbesteed. De opdracht heeft een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 1 jaar. De opdracht bestaat uit 7 percelen. Een inschrijver kan maximaal 4 percelen gegund krijgen. Er dient een tarief per uur te worden opgegeven met een ondergrens van € 32,- en een bovengrens van € 38,-. Voor groepsvervoer geldt een toeslag van 25 %. Voor de inzet van een Taxibus en rolstoelmaterieel gelden diverse toeslagen. Daarnaast ontvangt de inschrijver € 0,23 per gereden kilometer.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, naleving CAO, TX keur en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Tevens wordt er bij onvoorziene omstandigheden een basisvoorziening toegekend. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 30/70. De minimale verhouding wat het AIM adviseert is 40/60.


Aandachtspunten

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 100 % en 0 %. De praktijk leert dat de twee uitersten zelden worden toegekend. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen 70% en 30%, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek. Bij een prijsaanbieding moeten, wat het AIM betreft, aanbieders een gedetailleerde onderbouwing aanleveren hoe zij tot die prijs zijn gekomen, zodat dit bij de gunningsbeslissing meegenomen kan worden. Het AIM adviseert om een onderbouwd tarief te offreren. Deze aanbieding hoeft niet onderbouwd te worden.