Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Texel

Gemeente Texel

Datum actie: 12 september 2019
Datum aanbesteding: 04 september 2019
Opdrachtgever: Gemeente Texel
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één aanbieder voor het vervoeren van leerlingen naar speciaal onderwijs. De vaste looptijd van het contract betreft slechts 19 maanden. Deze bijzonder korte looptijd is gekozen om mogelijk in de toekomst aansluiting te vinden bij een grotere regionale aanbesteding in de regio Den Helder en Hollandse Kroon. 

Verwonderpunten 

  • De aanbesteding moet leiden tot de keuze voor een vervoerder die als een soort tussenpaus moet fungeren. Op bladzijde 6 van de offerteaanvraag, schetst de gemeente dat de vervoerder er rekening mee moet houden, dat er vermoedelijk, na een eerste optiejaar, geen gebruik zal worden gemaakt van de overige (3) optiejaren. De gemeente wenst op zo kort mogelijke termijn aan te sluiten bij een regionale aanbesteding. Dit betekent dat de looptijd van het contract extreem kort is. Slechts 31 maanden. Overigens is het theoretisch gezien mogelijk, dat deze periode nog korter is, omdat het niet volledig zeker is, dat u gebruik zal maken van het eerste optiejaar. Criteria om dit al/niet te doen ontbreken. Het is aan de inschrijver om hierover in zijn calculatie een goede risico-afweging voor te maken. Door toevoeging van het woord “eenzijdig”, kan de gemeente de vervoerder dus ook verplichten, het optiejaar te rijden. Ook als sprake is van financiële verliezen bij de vervoerder kan de gemeente dit opleggen. Het AIM adviseert, dit aan te passen in een vorm, dat partijen in overleg gaan voor ene eventuele verlenging
  • Het betreft hier een 100% - prijs aanbesteding, waarbij nagenoeg geen aandacht wordt besteed aan kwaliteit. De door AIM gewenste kwaliteitsverbeteringen, komen daardoor onder druk te staan

Deze en andere verwonderpunten zijn  te vinden in ons bijgesloten brief. Deze kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.