Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV SUN gemeenten/Steenwijkerland(incl.voortraject)

SUN gemeenten ( Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder)

Datum actie: 17 februari 2020
Datum aanbesteding: 30 januari 2020
Opdrachtgever: SUN gemeenten ( Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De SUN-gemeenten ( Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder) hebben besloten om het leerlingen/jeugdigenvervoer gezamenlijk opnieuw aan te besteden vanwege het expireren van de huidige overeenkomsten leerlingenvervoer. Zij wensen voor de opdracht één opdrachtnemer te contracteren zonder opdeling in percelen. 

Opvallende positieve zaken

De gemeente heeft het AIM in het voortraject van deze aanbesteding om feedback gevraagd op een aantal elementen.  Wij hebben dit als zeer positief ervaren. Hierdoor konden wij onze beleidsthema’s uitvoerig onder de aandacht brengen en werd de gemeente in de gelegenheid gesteld een weloverwogen keuze te maken. Het uiteindelijke doel hierbij was het realiseren van een kwalitatief beter product. Bij het analyseren van het definitieve bestek, kunnen wij tot ons genoegen constateren dat een aantal voor ons belangrijke thema's daadwerkelijk zijn overwogen. Wij vinden het positief om te lezen dat aanbesteder:

  • aanbesteder kiest voor een initiële contract looptijd van 5 jaren met in totaal 3 optiejaren. Het AIM juicht dit met oog op een duurzame relatie, een bestendig toekomstperspectief voor betrokken medewerkers en voldoende terugverdientijd van investeringen toe. 
  • Het is belangrijk stil te staan bij de relatie hoofdaannemer – onderaannemer. In paragraaf 2.7 van het bestek worden op bladzijde 22 concrete eisen gesteld aan deze relatie. Zo mag de inschrijver maximaal 50% in onderaanneming laten uitvoeren en dienen de namen van mogelijke onderaannemers op voorhand ter goedkeuring worden overlegd. Eveneens opvallend en positief is het feit, dat aanbesteder eist, dat een onderaannemer tenminste 90% van het aangeboden tarief per km als vergoeding dient te ontvangen en geeft  aan, dit goed te zullen controleren. Punt van aandacht is dat het goed zou zijn een betalingstermijn voor te schrijven aan onderaannemers van maximaal 14 dagen.
  • Tot ons genoegen wordt de NEA index  direct in het eerste jaar gehanteerd. Hiermee sluit aanbesteder een mogelijk niet te dragen kostenontwikkelingsrisico voor vervoerders uit. 

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij nog wel de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. Deze blijven nog onverminderd van kracht.
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • In het  bestek benoemt aanbesteder op bladzijde 65 TX keur als mogelijkheid om aan de kwalitatieve eisen te voldoen. Echter wordt ook de vrijheid gegeven het ISO 9001 certificaat (of gelijkwaardig) te gebruiken. Deze certificeringen hebben géén enkele relatie met elkaar. TX keur is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor de totale taxibranche. Het dekt de volledige lading, zowel op materieel als op chauffeurs gebied. Groot voordeel van TX keur is, dat dit keurmerk periodiek wordt gecontroleerd/geaudit door onafhankelijke en deskundige mensen.
  • Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts voor 50% mee. En het zou ook moeten gaan om een absolute vergelijking. Dus elke bieding wordt op zichzelf beoordeeld, los van de andere biedingen. Deze aanbeveling moet in samenhang gezien worden met hetgeen het AIM aanbeveelt rondom het hanteren van een minimum- en plafondprijs en de systematiek van gunnen op waarde (GOW). De door aanbesteder omschreven beoordeling van de kwalitatieve gunningsfactoren, wordt grotendeels uitgevoerd door een beoordelingsteam dat middels consensus tot een eensluidend oordeel moet komen. De individuele leden mogen daarbij kiezen voor: uitmuntend (100% van de punten), voldoende/goed (75%), matig (50%), slecht (25%) en niet beantwoord/slecht (0%). De ervaring is, dat nagenoeg iedere score zal zijn: matig of voldoende/goed. Een uitmuntend of slecht zal nauwelijks worden gegeven, zeker niet in een consensus model. Hierdoor loopt u het risico dat het verschil in de gunning toch wordt gemaakt door de prijs. Het AIM adviseert u hier nogmaals naar te kijken en het beoordelingsteam ook op dit onderwerp goede instructies te geven

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.