Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Lelystad

Gemeente Lelystad

Datum actie: 15 april 2020
Datum aanbesteding: 10 april 2020
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond


Op dit moment is Nederland in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŽle problemen zijn, zeker in de taxibranche, volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en aanbestedingen zouden moeten worden opgeschort. De wet geeft deze mogelijkheid onder andere in de vorm van het model van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. Zo heeft de gemeente Almere onlangs besloten, te kiezen voor dit model vanwege: “dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien”. Bij deze aanbesteding van de gemeente Lelystad wordt  in het geheel niet gesproken over de huidige situatie die volgens deskundigen ons allemaal nog maanden en misschien zelfs jaren, zal bezighouden. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de situatie dat er per augustus niet vervoerd mag en kan worden, hoe dienen de voertuigen eruit te zien, als de 1,5 meter afstand een verplichting gaat worden, moeten er meer voertuigen worden ingezet, in hoeverre moet de chauffeur beschermd worden en wie draait dan voor de kosten op? Allemaal vragen die reeds nu spelen en naar alle waarschijnlijkheid ook aan de orde kunnen zijn gedurende de contractperiode. Ook stellen wij vraagtekens bij het organiseren van een informatiebijeenkomst op 29 april as. Dit past volgens ons niet binnen de richtlijnen van het RIVM.

Wel hebben we gemeend, uitvoerig aandacht te besteden aan het bestek voor het geval de gemeente toch besluit deze aanbesteding niet te willen stopzetten, dan wel dat de gemeente deze punten kan meenemen bij een volgende aanbestedingsprocedure. In dit document benoemen wij de punten die ons, bij het lezen van het bestek, in positieve zin zijn opgevallen maar stellen we ook onze verwonderpunten uitvoerig aan de orde. Verwonderpunten die significant afwijken van onze visie. 

Positieve punten

  • TX-keur. U eist, zowel voor de hoofd- als de eventuele onderaannemer het TX-keur certificaat. Wij vinden dat zeer positief. TX-keur is het meest vergaande certificaat in de taxibranche. Bij het hanteren van de TX verplichting, hoeft u geen eisen meer te stellen aan het naleven van Cao en het eerbiedigen van de daaraan gelinkte OPOV regeling. Dit zit allemaal in TX keur. Ook de rol van het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt in TX keur uitvoerig beschreven. Punt van aandacht is wel, dat u in eerste instantie TX keur in de Biedingsleidraad niet benoemd als geschiktheidseis. Op bladzijde 22 onder 8.5.1 wordt alleen ISO 9001 als eis gesteld. In het Programma van Eisen, wordt vervolgens op bladzijde 15 onder 7.36 gesteld, dat u wel degelijk TX keur eist, voor zowel de hoofd- als de onderaannemers. Wij adviseren u deze kennelijke omissie te herstellen. 
  • NEA. Ook het toepassen van de NEA index taxivervoer, is positief te noemen. Hiermee wordt duidelijkheid gecreŽerd voor beide partijen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet de dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Voor opdrachtgevers is het voordeel hiervan dat ze van de vervoerders de scherpst mogelijke prijs krijgen aangeboden. In de geoffreerde prijs zit bij toepassing van de NEA-kostenontwikkelingsindex namelijk geen opslag verwerkt voor het kostenontwikkelingsrisico. Ook het laten ingaan van de NEA indexatie bij het eerste jaar is positief. 
  • Weging kwaliteit. Positief is tevens dat u de kwaliteit voor 65% laat meetellen in de beoordeling en tevens dat u kiest voor de zogenaamde relatieve methode. Dus, dat de inschrijver met de beste kwaliteit, ook de hoogste punten krijgt en andere inschrijvers daaraan worden gerelateerd. Hiermee wordt de systematiek consistent, omdat u dit ook doet bij de beoordeling van de prijs. Wij zien dit nog weinig terug in bestekken. Groot voordeel is, dat de beste inschrijver een 10 krijgt. Bij absolute beoordelingen, worden een 10 of een 0 en 1 nagenoeg nooit gegeven, waardoor het onderscheidend vermogen op kwaliteit aanzienlijk lager wordt dan het initiŽle genoemde percentage en toch de prijs weer doorslaggevend blijkt te zijn.

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij  de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Looptijd contract Het AIM is van mening dat er een duidelijke relatie moet zijn tussen wat de aanbestedende dienst uitvraagt en eist in een bestek en de contractduur ofwel looptijd. Immers, als een aanbestedende dienst veel eisen heeft, zal dat extra inzet, inspanning en investeringen vragen van de aanbieders die over een korte looptijd (1-2 jaar) terugverdiend moeten worden met hogere kosten voor opdrachtgever tot gevolg. Ten algemene: het AIM beveelt aan om in het bestek op te nemen dat er een contract voor minimaal 5 jaar wordt gesloten, met minimaal 2 optiejaren (waarbij de 2 optiejaren als ťťn geheel gegund worden). Dit biedt zekerheid voor de vervoerder en vooral ook voor het betrokken personeel.  De gemeente Lelystad kiest voor een contractlooptijd van slechts 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar. 
  • Risicoverdeling In het Programma van Eisen wordt onder 7.10 gesteld, dat geen rekening wordt gehouden met (tijdelijke) wegopbrekingen, omleidingen en files. De eventuele extra beladen reistijd kan niet in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Het AIM acht dit niet realistisch. U legt hiermee risico’s die buiten de invloedssfeer liggen van de vervoerder volledig bij hem neer. Wij adviseren om staffels op te nemen in uw documenten en aan te geven dat bij grote volumewijzigingen er een overleg plaatsvindt, waarbij gesproken wordt over tariefaanpassing

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.