Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Datum actie: 24 maart 2020
Datum aanbesteding: 15 maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond


Positieve zaken 

  • TX-keur. Aanbesteder eist, zowel voor de hoofd- als de eventuele onderaannemer het certificaat. Wij vinden dat zeer positief. TX-keur is het meest vergaande certificaat in de taxibranche. Bij het hanteren van de TX verplichting, hoeft aanbesteder geen eisen meer te stellen aan het naleven van Cao en het eerbiedigen van de daaraan gelinkte OPOV regeling. Dit zit allemaal in TX keur. Ook de rol van het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt in TX keur uitvoerig beschreven.
  • NEA index. Ook het toepassen van de NEA index taxivervoer, is positief te noemen. Hiermee wordt duidelijkheid gecreŽerd voor beide partijen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet de dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Voor opdrachtgevers is het voordeel hiervan dat ze van de vervoerders de scherpst mogelijke prijs krijgen aangeboden. In de geoffreerde prijs zit bij toepassing van de NEA-kostenontwikkelingsindex namelijk geen opslag verwerkt voor het kostenontwikkelingsrisico. Ook het laten ingaan van de NEA indexatie bij het eerste jaar is positief.
  • Opstaptarief. De tijd van een beladen rit maakt bij lokale en regionale ritten slechts een relatief klein deel uit van de totale tijd van een rit. Aan- of afrijtijd en in- en uitstaptijd hebben meestal een veel groter tijdsbeslag. Bij de meeste aanbestedingen dient de vervoerder echter al zijn kosten in een beladen kilometertarief te verdisconteren. Hierdoor zijn korte ritten relatief goedkoop en lange ritten relatief duur. Het AIM beveelt daarom aan een opstaptarief op te nemen. U hanteert op bladzijde 23 van het PvE van perceel 1 starttarieven van 11 euro en 19 euro per rit. Op bladzijde 33 van het PvE van perceel 2 wordt aangegeven dat de opdrachtnemer een starttarief ontvangt van viermaal het kilometertarief

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij  de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Gunningscriteria en weging kwaliteit. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%. Uw bestek hanteert exact deze verhouding. Als we echter uw model verder analyseren, komen we tot de conclusie dat u met betrekking tot kwaliteit een absolute waardering hanteert. Dit wil zeggen dat u bijvoorbeeld niet de inschrijver met de beste kwaliteit het maximale aantal punten geeft en de overige inschrijvers hiermee vergelijkt. Leden van beoordelingsteam hebben de neiging bij het toekennen van scores nooit een uitstekend of een matig/slecht te geven. Dit betekent dat de bandbreedte in uw model zit tussen de 150 en 100 punten. Hiermee wordt de ogenschijnlijk goede Prijs/Kwaliteit verhouding veranderd. Nu het ook de verwachting is dat weinig inschrijvers inschrijven op Duurzaamheid, kunnen op het aspect kwaliteit slechts 30 punten worden gescoord (0 – 15 – 15), van de in totaal 70 punten (40 – 30). Dus de Prijs/Kwaliteit verhouding wordt hiermee feitelijk 57%/42%
  • Beoordelingsteam aanbesteding. Het AIM beveelt aan om de beoordeling van de inschrijvingen door middel van een beoordelingsrichtlijn, plaats te laten vinden door een deskundig en evenwichtig beoordelingsteam bestaande uit materie-, inkoopdeskundigen en gebruikers van het doelgroepenvervoer. U omschrijft een dergelijk team op bladzijde 18 van de Inschrijvingsleidraad. Van belang is vervolgens een onafhankelijk voorzitter te benoemen die niet naar cijfers kijkt, maar wel naar de wijze van beoordelen. Als bijvoorbeeld een lid een zware onvoldoende scoort op een item en een ander een hoge voldoende, is het de rol van de voorzitter om na te gaan, welke argumenten hieronder liggen. Pas na discussie over de onderbouwing van concept cijfers, kan overgegaan worden tot het bepalen van een consensus cijfer.
  • Contractduur in relatie tot duurzaamheid. Omdat het bestek duurzaamheidswensen bevatten op het gebied van duurzamer materieel (bijlage 4), beveelt het AIM aan om een minimale contractduur van minimaal 5 + 2 jaar of 4 + 3 jaar te hanteren. aanbesteder hanteert een contractduur van slechts 2 + 3 jaar., Hierdoor is de terugverdientijd van een relatief grote investering erg kort. Wij verwachten dat geen enkele inschrijver op dit onderwerp punten gaat scoren.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.