Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas

Datum actie: 17 maart 2020
Datum aanbesteding: 05 maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Horst aan de Maas
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond


De Limburgse gemeente telt zestien kernen en op het moment wonen daar zo’n 170 leerlingen die van en naar onderwijsinstellingen vervoerd worden. Op 18 mei moet er een voorlopige gunning zijn en op 8 juni een definitieve. De nieuwe opdracht, verdeeld in drie percelen, moet op 1 augustus van dit jaar van start gaan. Twee jaar later, op 31 juli 2022, lopen de overeenkomsten alweer af.
Want vanaf dan “kan het leerlingenvervoer, eventueel samen met het leerlingenvervoer in de regiogemeenten in Noord-Limburg, onderdeel gaan uitmaken van het Doelgroepenvervoer Limburg dat door de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz wordt geregisseerd.” Maar dit betreft een gewenst vervolg dat nog niet in beton gegoten is. Indien het niet zo gaat, kan de looptijd met drie verlengingen worden uitgebreid naar maximaal vijf jaar.

Positieve zaken

  • NEA index. Naast TX keur wordt ook de NEA indexering vanaf het eerste jaar door aanbesteder verplicht gesteld. 
  • Het vervoer van rolstoelgebruikers en andere afwijkende vervoersvormen brengt hogere kosten met zich mee t.o.v. het reguliere vervoer. Aanbesteder heeft tot ons genoegen in het bestek voorzien in aparte tarieven voor deze doelgroep.

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij  de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Prijs en kwaliteit. Om de kwaliteit te waarborgen, vraag Horst aan de Maas van inschrijvers dat ze over TX-Keur beschikken. De uiteindelijke gunning wordt voor 60 procent door prijs bepaald en voor 40 procent op basis van risico’s en beheersing. Dan gaat het onder meer om begeleiding van chauffeurs, communicatie met ouders en de inzet van vaste chauffeurs. In de aanbestedingsleidraad staat verder dat er “gestreefd wordt naar de inzet van vervoer met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu”, maar dit is niet vertaald in concrete eisen op het gebied van duurzaamheid.
  • Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts voor 40% mee.
  • Het AIM beveelt aan dat de aanbestedende dienst klanttevredenheid/klantervaring (te bepalen aan de hand van directe ritbeoordelingen en aantoonbare, periodieke klanttevredenheidsonderzoeken en/of mystery guest onderzoeken) nadrukkelijk terug laat komen in het bestek. Elementen die in een klanttevredenheidsonderzoek zouden kunnen worden gemeten zijn de ervaringen met de uitvoering van een rit, de afhandeling van klachten en de toegankelijkheid van een rit voor mindervaliden

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.