Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

LLV Heusden

Gemeente Heusden

Datum actie: 14 april 2020
Datum aanbesteding: 17 maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Heusden
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2020 vervoeren van ca 160 leerlingen van de opdrachtgever op individuele danwel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreffen leerlingen met een toekenning (beschikking) aangepast vervoer van de opdrachtgever. De opdracht heeft een zeer korte initiŽle looptijd van slechts 2 jaar met mogelijkheid tot 3x1 verlenging. 

Aandachtspunten 

Wij brengen onderstaande punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Coronacrisis Op dit moment is Nederland in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŽle problemen zijn, zeker in de taxibranche, volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en aanbestedingen zouden moeten worden opgeschort. De wet geeft deze mogelijkheid onder andere in de vorm van het model van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. Zo heeft de gemeente Almere onlangs besloten, te kiezen voor dit model vanwege: “dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien”. In dit bestek wordt in het geheel niet gesproken over de huidige situatie die volgens deskundigen ons allemaal nog maanden en misschien zelfs jaren, zal bezighouden. Hoe gaat om hoe men bijvoorbeeld omgaat met de situatie dat er per augustus niet vervoerd mag en kan worden, hoe dienen de voertuigen eruit te zien, als de 1,5 meter afstand een verplichting gaat worden, in hoeverre moet de chauffeur beschermd worden en wie draait dan voor de kosten op? Allemaal vragen die reeds nu spelen en naar alle waarschijnlijkheid ook aan de orde kunnen zijn gedurende de contractperiode. 
  • Contractduur in relatie tot duurzaamheid.  Het bestek bevat duurzaamheidswensen die terugkomen in de gunningscriteria. Zo kan een inschrijver maximaal 25% van de punten scoren als hij inschrijft met alternatieve brandstoffen. Het AIM adviseert een contractduur van minimaal 5 + 2 jaar of 4 + 3 jaar te hanteren. De gemeente hanteert een contracttijd van slechts 2 jaar initieel en de mogelijkheid van 3 keer 1 jaar verlengen. Wij achten dit veel te kort. De inschrijver heeft hiermee een te korte terugverdientijd op de extra investeringen die gedaan moeten worden. 
  • Weging kwaliteit Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%. In uw bestek weegt u kwaliteit slechts voor 50% mee. Daarnaast hanteert u een model waarmee een score kan worden gegeven van 1 t/m 5. De 1 is uitstekend en de 5 is slecht. Onze ervaring is, dat de uiterste waarden nooit worden gegeven, Hierdoor zal er nooit sprake zijn van een substantieel onderscheid tussen inschrijvers. De 50% waarde voor Kwaliteit, is in werkelijkheid vele malen lager en het aspect Prijs zal in deze aanbesteding doorslaggevend zijn.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.