Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Westland, Delft e.o

5 gemeenten in de provincie Zuid Holland: Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland

Datum actie: 24 december 2019
Datum aanbesteding: 15 december 2019
Opdrachtgever: 5 gemeenten in de provincie Zuid Holland: Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De vijf samenwerkende gemeenten wensen middels deze aanbesteding vervoerders te selecteren voor het uitvoeren van het leerlingen en jeugdvervoer van ca 694 leerlingen en 124 jeugdigen per jaar.  De opdracht is opgedeeld in 9 geografische percelen en 2 jeugdvervoer percelen. 

Opvallende positieve zaken

  • Het contract kent een lange initiële duur van 5 jaar met optie tot verlening (met 2 x 2 jaar) naar 9 jaar. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat aanbesteder kiest voor een lange  contractduur. Langere contracten bieden vervoerders en werknemers in de branche een meer bestendig toekomstperspectief. 

Opvallende verwonderpunten 

  • In het bestek maakt de inzet van SROI kandidaten een behoorlijk aandeel ( maar liefst 20% ) van het totaal aantal punten dat op het onderdeel kwaliteitscriteria kan worden verkregen. Aanbieders die aangeven meer dan 5% SROI kandidaten te kunnen/denken te plaatsen voor de opdracht kunnen maar liefst tot maximaal 200 extra punten verdienen op het onderdeel kwaliteit. De gemeenten stellen  verder ook géén voorwaarden om mogelijke werkverdringing van reguliere medewerkers in de branche tegen te gaan. Het lijkt ons géén goede zaak om vervoerders op deze manier te stimuleren meer mensen met behoud van uitkering in dienst te nemen dan nodig voor de opdracht.  Het  stimuleert ons inziens ook papieren kwaliteit want wie garandeert dat die mensen straks ook beschikbaar zijn ? In een krimpende markt leidt de inzet van SROI al snel tot verdringing van arbeidsplaatsen. En in het zorgvervoer is sprake van een krimpende markt. Wat het AIM betreft zou een bestek dan ook geen minimale verplichte SROI voor uitvoerende functies - die tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen leidt - moeten bevatten. Ook niet via de inzet van proefplaatsingen of inzet van mensen met behoud van uitkering. SROI is, wat het AIM betreft, wel mogelijk als deze leidt tot duurzame inzetbaarheid (vaste arbeidscontracten) van de mensen die via SROI worden ingezet. Bijvoorbeeld door middel van nieuwe functies in het kader van kwaliteitsbeheer en serviceverlening aan kwetsbare reizigers, denk daarbij aan het doen van mystery guestritten en stewards.
  • In het bestek hanteert aanbesteder de NEA-kostenontwikkelingsindex wel, maar laat u deze index niet in het eerstvolgende jaar (per 1-1-2021) maar een jaar later ( per 1-1-2022) ingaan. Het AIM beveelt aan de index per 1-1-2021 toe te passen zodat vervoerders niet in de problemen komen bij mogelijke onvoorziene kostenontwikkelingen. 
  •  Geen beleid voor compensatie bij mogelijke sterke volumewijzigingen in de toekomst. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.