Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard

Datum actie: 8 december 2020
Datum aanbesteding: 30 november 2020
Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Valkenswaard besteedt het Leerlingenvervoer aan voor de periode van 5 jaar, waarna eenmaal verlengd kan worden met 2 optiejaren. Het betreft het vervoeren van in totaal 111 leerlingen naar 22 scholen.


Positieve punten in het bestek

AIM en de regionale inkooporganisatie BIZOB hebben regelmatig contact met elkaar, waarbij standpunten worden uitgewisseld. Zo hebben wij in een dialoog sessie een presentatie mogen geven waarin wij onze visie op een aantal belangrijke thema’s konden meegeven. Wij constateren in de bestekken van BIZOB een grote mate van professionaliteit, waarbij veel AIM-punten terugkomen. Zo worden TX-keurmerk en de NEA indexering, structureel opgenomen. De keuze voor het gunningsmodel Value for Money betekent een nog grotere waarde voor kwaliteit. De inschrijver met de beste kwaliteit krijgt de meeste punten en andere inschrijvers worden daaraan gerelateerd. Eveneens opvallend is het zeer SMART omschreven Service Level Agreement, met duidelijke criteria waar de vervoerder aan moet voldoen en wat de gevolgen zijn als er niet goed gepresteerd wordt. In het SLA krijgt het Klanttevredenheidsonderzoek een prominente plaats, hetgeen we in weinig andere bestekken terug zien.

Aandachtspunten

Opvallend is dat er geen aandacht wordt besteed aan de huidige Corona-pandemie. Een calamiteit, waardoor de economie in Nederland nagenoeg tot stilstand is gekomen en die de taxibranche vol raakt. Het AIM vraagt zich af, waarom lopende contracten niet moeten worden verlengd om verdere problemen te voorkomen.

Als vervoerders een flinke teruggang in het volumeaanbod krijgen (door bv. schoolsluitingen tijdens een lockdown) heeft dit direct gevolgen voor de efficiency en omzet. Het zou goed zijn een passage in het bestek op te nemen dat men bij onvoorziene omstandigheden (zoals corona) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar in gesprek gaat om tot nieuwe tariefstellingen te komen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje 'Aanbevelingen' bovenaan deze pagina.