Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Lelystad v.a. schooljaar 2021/2022

Gemeente Lelystad

Datum actie: 8 maart 2021
Datum aanbesteding: 15 februari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

Door de gemeente Lelystad wordt het leerlingenvervoer aanbesteed. Het betreft het vervoer van circa 170 leerlingen. De beoogd opdrachtnemer dient daarnaast ook de planning, registratie, klachtafhandeling en informatievoorziening uit te voeren. Het betreft een contract met de looptijd van 7 jaar, waarbij geen optiejaren van toepassing zijn.

Positieve punten

Opvallend is de lange looptijd zonder optiejaren. Hierdoor kunnen investeringen over een langere termijn worden terugverdiend en ontstaat er voldoende ruimte om te komen tot partnership. Tevens betekent een langere looptijd, dat vaste arbeidscontracten afgesloten kunnen worden, hetgeen weer invloed heeft op de medewerkerstevredenheid. Het niet noemen van optiejaren betekent meer zekerheid voor de opdrachtnemer. Deze weet precies wanneer het contract eindigt en hoeft geen verdere risico’s te nemen.
TX-keur wordt als eis gesteld evenals ISO 9001. Het AIM adviseert met name de laatste certificering te laten vallen, omdat het TX-keur certificaat specifiek voor de taxibranche geldt en vele malen verder gaat dan het ISO 9001 certificaat.
Ook de NEA index wordt toegepast.
De aanbestedende dienst kiest voor een gunningsmodel waarbij kwaliteit voor 60% weegt en de prijs voor 40%. Op zich zeer positief. Punt van aandacht is wel, dat men kiest voor de zogenaamde absolute methode en niet voor de relatieve. Dit betekent, dat de prijs een grotere rol kan spelen dan verwacht.

Aandachtspunten

Het AIM adviseert nog eens scherp te kijken naar de samenstelling van het beoordelingsteam. Zeker als de kwaliteit voor 60% meetelt, moet hier voldoende deskundigheid in zitten. De beoordelingsrichtlijn is helder en goed gedefinieerd.
De prijzen moeten worden ingevuld binnen een bandbreedte. Hoe de betreffende onder- en bovengrens is bepaald, wordt niet duidelijk gemaakt. Het AIM adviseert hiervoor de CROW rekentool te gebruiken.
Er wordt met geen woord gerept over de huidige Corona pandemie. De risico’s bij grote en kleine volumewijzigingen liggen volledig bij de opdrachtnemer. Het AIM signaleert hier een groot risico en adviseert dit op te lossen middels een staffelmethode. Tevens geeft het AIM in overweging de aanbestedingsprocedure te stoppen tot na de pandemie.
De klachtenprocedure wordt volledig bij de opdrachtnemer neergelegd, waardoor geen sprake is van onafhankelijkheid.
De implementatietijd is met 3 maanden erg krap. Als laatste geldt, dat het contractmanagement meer uitgebouwd zou moeten worden. De opdrachtnemer is redelijk vrij in zijn doen en laten. Checken op concrete KPI’s wordt nauwelijks genoemd.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden als download bovenaan deze pagina.