Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht

Datum actie: 14 januari 2019
Datum aanbesteding: 08-01-2019
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Utrecht is voornemens overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot het vervoer van leerlingen en het jeugdvervoer naar niet-gecontracteerde jeugdhulp. De gemeente heeft het vervoer van leerlingen en jeugdigen  onderverdeeld in 3 percelen en is voornemens om elk perceel te gunnen aan een van de inschrijvers op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.  De gemeente hecht grote waarde aan kwalitatief goed vervoer. De gemeente beoogt middels deze aanbesteding te komen tot een kwalitatief hoogwaardig vervoer van leerlingen waarbij zij voor elke groep leerlingen eigen specifieke kenmerken heeft waar tijdens het vervoer rekening mee moet worden gehouden. 

Postieve punten 

In grote lijnen vielen ons een aantal zeer positieve zaken op. Wij vinden het een positieve ontwikkeling te zien dat gemeente Utrecht de factor kwaliteit van het zorgvervoer ruim voldoende waardeert in haar  aanbesteding. Deze maakt voor 80 % onderdeel uit van de gunning. In onze ogen een vrij unieke situatie die wij bij slechts enkele andere aanbestedingen in deze branche hebben gezien. Onderliggend wordt ook voldoende waardering aan belangrijke kwaliteitscriteria waaronder de leerling centraal stellen, chauffeurstevredenheid, goed personeelsbeleid en duurzaamheid gegeven. Elementen die de afgelopen jaren, door de enorme prijsdruk bij aanbestedingen in het zorgvervoer te weinig aandacht hebben gekregen.

Een ander positief element is ook de keuze voor een contracttermijn van 4 + 4 jaar. In potentie kan de looptijd van het contract 8 jaar duren. Ondernemers hebben op deze manier voldoende tijd om investeringen terug te verdienen en vast personeel in dienst te nemen. 

Aanbevelingen

Het AIM heeft  aanbevelingen gedaan op o.a de volgende punten:

  • TX keur: In het bestek wordt  TX keurmerk niet als eis opgenomen als eis . TX keur is het gebruikelijke kwaliteitskeurmerk in de branche en zorgt ervoor dat vervoerders met wie u zaken doet voldoen aan minimale kwaliteitseisen v.w.b. voertuigen, opleidingen, organisatie en dergelijke

  •  SFT verklaring: In het bestek wordt om een verklaring van het sociaal fonds taxi ( SFT) gevraagd. Graag zien wij aan de eis toegevoegd dat vervoerders minimaal een verklaring ‘voldoende’ moeten hebben.

  • Volumewijzigingen: Wij lezen in het bestek dat er mogelijke volume wijzigingen gaan plaatsvinden in de toekomst. Het AIM acht het redelijk om vervoerders bij sterk teruglopende volumes tegemoet te komen. 

  • NEA index: In het bestek past u de nea index toe echter mogen aanbieders pas per 1/8/2020 de tarieven indexeren. Inschrijvers zullen in dit traject het kostenniveau van 2019 als uitgangspunt nemen. Dit kan een financieel risico voor vervoerders vormen. 

  • Onderbouwing tarief: De huidige financiŽle positie van de branche is zorgwekkend ook omdat er vaak scherp of onder kostprijs wordt ingeschreven op aanbestedingen. Graag zien wij in de tarief uitvraag de eis aan aanbieders om hun inschrijftarief/TCO te onderbouwen. Dit om goed inzicht te verkrijgen uit welke elementen het aangeboden tarief is opgebouwd en of het vervoer mogelijk niet tegen een (te) laag tarief zal worden gereden. Dit kan ook voorkomen worden door een minimum en maximum tarief te communiceren. 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'