Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal

Datum actie: 28 februari 2019
Datum aanbesteding: 14 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Roosendaal heeft het voornemen om één vervoerder te selecteren voor het
leveren van diensten op het gebied van het leerlingenvervoer. Het gaat in deze om het vervoeren van circa 243 leerlingen naar basis en speciaal onderwijs. 

Positieve punten 

  •  Het AIM vindt het positief dat aanbesteder een contractduur van 8 jaar wenst aan te gaan. Wij merken echter op dat aanbesteder de mogelijkheid openhoudt om na 3 jaar het contract via opzegging te beëindigen. Dit vormt voor de opdrachtnemer een fors risico.
  • Het AIM vindt het ook positief dat het gunningscriterium kwaliteit voor 70 % meeweegt voor gunning

Aanbevelingen 

Wij hebben de offerteaanvraag grondig bestudeerd en hebben onder andere op onderstaande thema's aanbevelingen uitgebracht. 

  • Minder aandacht voor risicoverdeling bij mogelijk teruglopend volume gedurende contractsperiode.
  • De NEA index wordt niet toepast om onvoorziene kostenontwikkelingen op te vangen. Dit vormt een risico voor vervoerders
  • Er wordt een te korte implementatieperiode gehanteerd
  • Er is minder aandacht voor MKB en onderaannemers 

U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden.