Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout

Datum actie: 10 januari 2019
Datum aanbesteding: 21 december 2018
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Oosterhout is voornemens het Leerlingenvervoer & Vervoer in het kader van de Jeugdwet per 01 augustus 2019 aan te besteden.

Leerlingenvervoer betreft het vervoer van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen, naar en van speciale scholen voor basisonderwijs, regulier basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in diverse plaatsen in voornamelijk Zuidwest Nederland.Vervoer in het kader van de Jeugdwet omvat het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Dit voor zover naar het oordeel van het college noodzakelijk in verband met een medische noodzaak of een beperkingen in de zelfredzaamheid. Het betreft hier uitsluitend vervoer waarvoor geen vervoersvoorziening bestaat bij gecontracteerde jeugdhulpinstellingen.

Positieve punten 

Aanbesteder hanteert de gunningsmethodiek van gunnen op waarde (GOW) waarbij kwaliteitsaspecten in de vorm van een fictieve korting worden toegepast op de inschrijfprijs. Op deze wijze kunnen aanbieders die mogelijk niet het laagste tarief hanteren  maar wel goed scoren op kwaliteit toch kans maken op gunning 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a. onderstaande thema's: 

  • Risicoverdeling bij sterk teruglopende volumes
  • Het uitvragen van een SFT verklaring voldoende
  • Selectiecriteria
  • Onderaannemers 
  • Prijsvorming 
  • Contractmanagement 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'