Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Geertruidenberg

Gemeente Geertruidenberg

Datum actie: 5 november 2021
Datum aanbesteding: 22 oktober 2021
Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdrachtgever de gemeente Geertruidenberg biedt vervoersvoorzieningen voor leerlingen aan op basis van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Geertruidenberg.
In de verordening wordt het leerlingenvervoer geregeld naar scholen die vallen
onder de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.

Het aantal te vervoeren leerlingen waarop deze aanbesteding van toepassing is bedraagt op de peildatum 1 oktober 2021 totaal 131 leerlingen en is verdeeld in twee percelen.

De aanbestedende dienst is van plan om per perceel met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. Één inschrijver kan beide percelen gegund krijgen.

Het AIM beveelt aan in het bestek op te nemen dat de vervoerders TX-Keur moeten hebben.

De NEA-kostenontwikkelingsindex hanteert u niet in het eerstvolgende jaar maar voor het eerst op 1 januari 2024.