Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Culemborg

Datum actie: 27 maart 2017
Datum aanbesteding: 13 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hebben op de volgende punten: 

  • opdrachtgever laat prijs voor 60% meewegen bij gunning, 
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en kiest voor een korte contracttermijn. 
Verder beveelt het AIM aan om:
  •  geen extra eisen t.a.v. het SFT bedrijfsoordeel op te nemen, 
  • meer in te zetten op contractmanagement 
  • en een minimum- en plafondprijs te hanteren.
De datum van sluiting voor het stellen van vragen is 28 april 2017.

Het AIM kreeg van de aanbestedende dienst een reactie op de aanbevelingen. De aanbestedende dienst had de suggesties graag eerder in het proces ontvangen. Nu waren bepaalde aanbevelingen wel zinvol, maar niet meer te verwerken. De aanbeveling over geldigheidsduur van het SFT bedrijfsoordeel is wel verwerkt. 

Andere aanbevelingen heeft men voor kennisgeving aangenomen of daarbij gaf men aan dat er bewust op een andere manier mee om is gegaan. Verder viel op dat de AIM aanbeveling om gebruikers meer bij het aanbestedingsproces te betrekken niet op draagvlak kan rekenen bij de aanbestedende dienst.