Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en jeugdvervoer gemeente Houten

Gemeente Houten

Datum actie: 19 maart 2021
Datum aanbesteding: 15 maart 2021
Opdrachtgever: Gemeente Houten
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Door de gemeente Houten wordt het leerlingen- en het jeugdvervoer aanbesteed. Het overgrote deel betreft leerlingenvervoer (ca 150 leerlingen). De looptijd van het contract betreft 2 jaar, waarna er optioneel gekozen kan worden voor 2 x 1 jaar verlenging. Reden voor deze korte looptijd is, dat er mogelijk aangesloten zal gaan worden bij de regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer (Regio Lekstromen). Door de aanbestedende dienst is een plafondbedrag van €550.000,- opgenomen. Er is geen sprake van een minimale prijs.

Positieve punten

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
Opvallend is, dat er in het gunningsmodel gekozen wordt voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 30%/70%. Het AIM heeft opmerkingen gemaakt bij de samenstelling van het beoordelingsteam en het ontbreken van een transparante duidelijke beoordelingsrichtlijn. Belangrijke voorwaarden bij een groot percentage voor kwaliteit.

De Nea indexatie wordt toegepast. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft voor beide partijen. Punt van aandacht is te eisen dat deze indexatie ook voor onderaannemers geldt.

Social return, wordt erg belangrijk gevonden. Dit is overeenkomstig de insteek van het AIM. Daarnaast wordt verdringing van reguliere arbeidsplaatsen niet toegestaan, hetgeen eveneens positief te noemen is.

Aandachtspunten

Het betreft een contract met zeer korte looptijd, een overbruggingscontract. Daarnaast is er nog steeds sprake van een Corona pandemie. Het AIM adviseert de aanbestedende dienst dan ook, deze aanbesteding stop te zetten en het lopende contract te verlengen.

TX keur wordt niet geŽist. Men eist alleen de naleving van de CAO Taxivervoer en een voldoende oordeel op de naleving door het Sociaal Fonds Mobiliteit. Aan de overige elementen die wel zijn verwerkt in TX-keur wordt verder geen aandacht besteed hetgeen de kwaliteit van het verover niet ten goede zal komen. Ook de periodieke audit door onafhankelijke deskundigen zal vanwege het ontbreken van TX-keur, niet worden verricht.

De implementatietijd tussen definitieve gunning en exploitatie bedraagt slechts 8 weken. Naar de mening van het AIM, veel te kort met alle risico’s van dien.

Er is sprake van een prijsplafond en dit bedrag (€550.000,-), wordt tevens gebruikt bij een toe/afname van het aantal leerlingen. In hoeverre deze methodiek zorgt voor de dekking van de kosten is de vraag. Dit wordt verder ook niet uitgewerkt. Tijdens de markconsultatie is door marktpartijen nadrukkelijk gevraagd naar een prijs per beladen uur. Dit wordt alleen gehonoreerd voor het (geringe) jeugdvervoer.