Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingen- en jeugdhulpvervoer Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Datum actie: 1 april 2021
Datum aanbesteding: 11 maart 2021
Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het betreft hier de totale uitvoering van het vervoer van 989 leerlingen en 263 kinderen in het kader van de jeugdwet. De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 3 x 2 jaar. De opdracht is uitgesplitst in 4 percelen. Een vervoerder die inschrijft voor perceel 1 t/m 3 ( regionale ritten)dient ook voor perceel 4 in te schrijven. ( Bovenregionale ritten)Voor perceel 1,2, en 3 geldt dat een vervoerder maximaal 1 perceel gegund kan krijgen. De opdrachtgever heeft een maximum-en een minimumtarief in het bestek opgenomen.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO naleving, NEA kostenontwikkeling, starttarief en een apart starttarief voor rolstoelmaterieel zijn in het bestek genoemd.

Aandachtspunten

De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt voor 35/65. 60 % kwaliteit is de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten Partnerschap, Kwaliteit en Implementatieplan ( maakt totaal voor 35% onderdeel uit van de gunning) is absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als het eerder genoemde percentage van 35 %.
De vervoerder dient een tarief per beladen kilometer op te geven zonder dat een gefundeerde onderbouwing gevraagd wordt. De opdrachtgever noemt een groot aantal toekomstige ontwikkelingen waarbij mogelijk volumewijzigingen kunnen optreden
In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf augustus 2021 is nu nog onduidelijk. Wel heeft de opdrachtnemer in zijn bestek opgenomen dat bij calamiteiten buiten de invloedsfeer van de vervoerder de partijen in overleg zullen treden over passende maatregelen met inachtneming van redelijkheid, billijkheid en transparantie.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button.