Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Harmonisatie Doelgroepenvervoer gemeente Den Haag 2023

Gemeente Den Haag

Datum actie: 17 augustus 2022
Datum aanbesteding: 5 augustus 2022
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Den Haag organiseert opnieuw de aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in haar gemeente. Het betreft een harmonisatie van al het doelgroepenvervoer: WMO, routegebonden WMO, Leerlingenvervoer, Jeugdvervoer en Werknemersvervoer Den Haag werkt. De harmonisatie moet zorgen voor efficiŽnter en slimmer vervoer met meer gebruiksgemak voor de klant. De opdracht bestaat uit 1 perceel en heeft een looptijd van 6 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 1 jaar. De inschrijver die op plaats twee eindigt dient een wachtkamerovereenkomst af te sluiten. Er dient een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd. Het aangeboden tarief dient onderbouwd te worden.

Positieve punten

De looptijd van het contract is lang, waardoor met name de investeringen die gemoeid zijn met een grotendeels ZE wagenpark, over een langere periode verdiend kunnen worden.
Voor speciaal vervoer ( waaronder rolstoelvervoer) mag de opdrachtnemer toeslagen berekenen.

Er wordt in de gunningscriteria aandacht besteed aan de klantgericht. Punt van aandacht is echter wel, het gunningsmodel, dat teveel op prijs gericht is. Zie verder onder aandachtspunten.

De aanbestedende dienst gaat uitvoerig in op wijzigingen in vervoersvolumes bij het vraagafhankelijk vervoer. Met een realistische staffel wordt SMART weergegeven welke compensatie de vervoerder ontvangt bij welke wijziging. Punt van aandacht is wel om ook aandacht te besteden aan het routegebonden vervoer. Ook daar kan sprake zijn van mutaties.


Aandachtspunten


De NEA index mag worden toegepast maar niet eerder dan per 1-1-2024. Gezien de huidige inflatie is het ,voor een dergelijke lange periode, voor inschrijvers uiterst risicovol om een verantwoorde offerte af te geven. Wij adviseren dan ook om de NEA index per 1-1-2023 te laten ingaan. Dit kan ook in het voordeel zijn van de opdrachtgever. De inschrijver kan hierdoor een scherpere tariefstelling aanbieden.

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 50%/50%. Het AIM adviseert een verdeling van maximaal 40% voor de Prijs en minimaal 60% voor de kwaliteit. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. De wedstrijd zal worden gespeeld tussen een voldoende (33%) en goed (67%), waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssytematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. Wij beseffen dat dit en majeure wijziging zal zijn voor het bestek, maar we zien, gelet op de lange periode die nog rest tot gunning en uitvoeren, hiertoe absoluut mogelijkheden.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.