Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

GS- en directievervoer

Provincie-Noord Holland

Datum actie: 25 april 2024
Datum aanbesteding: 21 maart 2024
Opdrachtgever: Provincie-Noord Holland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De Provincie Noord Holland besteedt zijn piekaanbod in het directievervoer aan. De opdracht ( gemiddeld 20 ritten per week) heeft een looptijd van 1-8-2024 tot 1-8-2026 met een optie tot verlenging met 2 x 1 jaar. Er dient een tarief per beladen kilometer ( bandbreedte € 3,50 tot € 4,10) en een tarief per beladen minuut ( bandbreedte €0,90 tot € 1,20) te worden geoffreerd. De offerte hoeft niet onderbouwd te worden.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals TX keur en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor tenminste 60 % onderdeel dient uit te maken van de gunning. In dit bestek telt kwaliteit zelfs voor 80 % mee.

Aandachtspunten

De ingangsdatum van de NEA indexering is vastgesteld op 1 augustus 2026. Voor inschrijvers is het onmogelijk om in hun offerte juiste kostenwijzigingen voor 2025 in hun berekeningen op te nemen. Bovendien vinden kostenwijzigingen ( sociale lasten, lonen, verzekeringen etc.) praktisch altijd per 1 januari plaats. Het AIM adviseert daarom om de NEA index per 1-1-2025 toe te staan. .

De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 100% en 1. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 80% en 20% waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.