Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer regio Midden Holland

Gemeente Gouda

Datum actie: 27 januari 2021
Datum aanbesteding: 25 januari 2021
Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De regio Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven Reeuwijk en Krimpenerwaard. De aanbesteding bestaat uit twee percelen, het Routegebonden Vervoer (RGV) en het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Het vervoer is gemeente overstijgend. Het RGV bestaat uit het leerlingenvervoer en jeugdvervoer. Het CVV bestaat uit WMO vervoer en vervoer voor OV-reizigers. De looptijd van het contract is 3 jaar, waarna 2 keer met 2 jaar kan worden verlengd.

Positieve punten

In het voortraject heeft de aanbestedende dienst het AIM gevraagd commentaar te geven op de concept besteksdocumenten. Veel opmerkingen van het AIM zijn opgenomen in het definitieve bestek. De TX keur verplichting geldt voor de hoofdaannemer, die 75% van het vervoer zelf moet verrichten. Ook de NEA indexatie wordt vermeld. De prijs/kwaliteit verhouding is 0/100%. De prijs, die bestaat uit een starttarief en een beladen uurtarief, staat vast.
Zeer opvallend is de aandacht die deze aanbestedende dienst besteedt aan de Corona pandemie. Deze wordt niet alleen benoemd, maar ook wordt er middels een realistische staffel, aangegeven welke vergoeding zal worden verstrekt bij een aanblijvende pandemie of eventueel nieuwe virus-golven. Ook de aandacht die men geeft aan het zogenaamde medewerkerstevredenheidsonderzoek is opvallend. Dit onderwerp is onderdeel van de kwalitatieve gunningscriteria.
Eveneens positief en zeer opvallend ten opzichte van veel andere bestekken is het feit, dat (onder voorwaarden) aan iedere inschrijver een compensatie van 10.000€ wordt gegeven als de aanbesteding wordt afgebroken. In andere branches een normaal gegeven, in de zorgvervoerbranche meestal niet aan de orde, omdat men dit vindt behoren tot het “normale ondernemersrisico”.

Aandachtspunten

Een 100% kwaliteitsbestek past bij de visie van het AIM. Bij dergelijke bestekken is het echter wel van belang veel aandacht te besteden aan de bemensing van het beoordelingsteam. Dit team moet voldoende expertise hebben op het gebied van zorgvervoer en aanbestedingsrecht. Ook een transparante beoordelingsrichtlijn is van belang, omdat daarmee de beoordeling aanzienlijk meer objectief wordt gemaakt. Na afloop van het proces kunnen de scores met meer inhoud worden uitgelegd aan zowel de winnend als verliezende inschrijvers. Een onafhankelijk voorzitter dient de objectiviteit te bewaken. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de onderaannemers, welke eisen gelden voor deze categorie, wie zijn het, hoe worden ze uitbetaald, geldt de indexatie ook voor hen?
De aanbestedende dienst kiest voor een vaste prijs, waarbij het de vraag is in hoeverre dit een reŽle prijs is. Er is helaas geen gebruik gemaakt van de kostenindicatietool van het CROW.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje bovenaan deze pagina.