Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Datum actie: 8 december 2022
Datum aanbesteding: 26 november 2022
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Het Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelde organiseert namens de Provincie Zeeland en 7 gemeenten een aanbesteding voor het doelgroepenvervoer. Het betreft hier WMO vervoer , Leerlingen en Jeugdwetvervoer en aanvullend OV vervoer. Het gaat hier uitsluitend om de uitvoering van het vervoer. De opdracht heeft voor Perceel 1 een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 2 x 1 jaar. De contractduur voor Perceel 3 t/m 4 is een jaar langer. De opdracht bestaat uit 4 percelen. Een inschrijver kan maximaal 1 perceel gegund krijgen. Perceel 4 heeft betrekking op grootschalig vervoer wat nog niet operationeel is. Voor Perceel 1 t/m 3 dient een tarief per uur te worden opgegeven met een ondergrens van € 37,50 en een bovengrens van € 45,-. Voor de inzet van rolstoelmaterieel geldt een toeslag van 15%.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, naleving CAO, TX keur en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Tevens wordt er bij onvoorziene omstandigheden een compensatie toegekend. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 40/60. De minimale verhouding wat het AIM adviseert is eveneens 40/60. De onderaannemer dient een zodanige vergoeding te ontvangen dat hij de opdracht verantwoord kan uitvoeren zodat hij zijn personeel de Taxi Cao kan uitbetalen.


Aandachtspunten

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) aanbesteding. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 10 en 0. De praktijk leert dat de twee uitersten zelden worden toegekend Bovendien wordt een beoordeling lager dan 4 niet bij de gunning meegenomen. De wedstrijd zal daarom in werkelijkheid worden gespeeld tussen 8 en 4 waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek. Bij een prijsaanbieding moeten, wat het AIM betreft, aanbieders een gedetailleerde onderbouwing aanleveren hoe zij tot die prijs zijn gekomen, zodat dit bij de gunningsbeslissing meegenomen kan worden. Het AIM adviseert om een onderbouwd tarief te offreren. Deze aanbieding hoeft niet onderbouwd te worden.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.