Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Lansingerland ( concept bestek)

Gemeente Lansingerland

Datum actie: 15 februari 2019
Datum aanbesteding: 13 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Op donderdag 6 februari 2019 heeft er een prettig gesprek plaatsgevonden tussen AIM en de projectleden van de gemeente Lansingerland. Het uitgangspunt van het gesprek was om het concept bestek op een aantal punten gezamenlijk te bespreken. 

De bijgevoegde aanbevelingen of thema’s zijn deels in het gesprek al aan bod gekomen en hebben wij na het lezen van het conceptbestek waar nodig aangevuld.

Wij maken uit het concept op dat een aantal punten mogelijk nog niet compleet zijn uitgewerkt of naar ons zijn opgestuurd. Wij hebben er voor gekozen om al onze aanbevelingen ( ook die wij reeds mondeling hebben besproken) in deze brief te behandelen.

Positieve punten 

De gemeente heeft het AIM voorafgaand aan de publicatie van deze aanbesteding voor een gesprek uitgenodigd zodat eventuele bevindingen tijdig in overweging kunnen worden genomen. 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling te lezen dat aanbesteder in de kwalitatieve gunningscriteria/wensen belangrijke thema’s zoals personeelstevredenheid , kwaliteitsborging en klant centraal aanzienlijk mee laat wegen bij de beoordeling van inschrijvers.

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Het hanteren van een apart tarief voor rolstoelgebruik en een apart opstaptarief
  • Het werken met staffeltarieven voor een evenwichtige risicoverdeling
  • De wachtkamer termijn is lang 
  • Contractmanagement krijgt minder aandacht