Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer & haltetaxi Walcheren

Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere

Datum actie: 14 februari 2019
Datum aanbesteding: 05 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De primaire doelstelling van het nieuwe contract is het realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer. Beschikbaarheid van vervoer is van essentieel belang en klanten zijn structureel tevreden over de dienstverlening en het ingezette materieel in het doelgroepenvervoer. Daarnaast zetten de gemeenten in op een duurzame ontwikkeling van het doelgroepenvervoer. De duurzaamheidsdoelstelling heeft betrekking op een duurzaam personeelsbeleid en het terugdringen van de uitstoot van CO2. De gemeenten hechten veel waarde aan duurzaam personeelsbeleid en een uitstroom van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vaste, betaalde arbeid.

Het doelgroepenvervoer omvat de volgende categorieŽn van vervoer:

  •  Leerlingenvervoer;
  • Zwem- en gymvervoer;
  • Vervoer op grond van de Jeugdwet;
  • (optioneel) dagbestedingsvervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Vraagafhankelijk vervoer voor sociale doeleinden op grond van de Wmo.

Scheiding van regie en uitvoering
De gemeenten hebben de regie van de uitvoering van het doelgroepenvervoer opgedragen aan de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (hierna: GVC).
De gemeenten zijn mede-aandeelhouder in de GVC. Het betreft hier een opdracht zoals bedoeld in artikel 2.24b van de Aanbestedingswet.

Positieve punten 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat aanbesteder voor de gun op waarde beoordelingsmodel heeft gekozen om tot gunning te komen. De totale aftrekwaarde die een inschrijver behaalt wordt in mindering gebracht op de inschrijfwaarde die de inschrijver voor dat perceel heeft opgegeven. Op deze manier kunnen vervoerders die de beste kwaliteit aanbieden en mogelijk niet de goedkoopste zijn toch voor gunning in aanmerking komen.
Om papieren kwaliteit te voorkomen heeft aanbesteder daarnaast gekozen om de eerder toegekende aftrekwaarde als een malus op te leggen indien achteraf blijkt dat niet (of niet volledig) kan worden voldaan aan de beschreven dienstverlening in de gunningscriteria. 

Aanbevelingen 

Wij hebben ook aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Duurzaamheid in relatie tot de contract looptijd
  • De gehanteerde planning voor implemantatie
  • Positie MKB en onderaannemers 
  • Termijn van wachtkamerovereenkomst 
  • Risicoverdeling bij toekomstige volume wijzigingen