Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Drechtsteden

Stroomlijn B.V

Datum actie: 7 februari 2024
Datum aanbesteding: 27 januari 2024
Opdrachtgever: Stroomlijn B.V
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
De Drechtsteden besteden doelgroepenvervoer aan. De opdracht heeft een looptijd van 1-8-2024 tot 1-8-2027 met een optie tot verlenging met 2 x 2 jaar. De opdracht is niet verdeeld in percelen maar wordt aangeboden als 1 integrale opdracht. Het betreft het leerlingen- en Jeugdhulp vervoer (planning en uitvoering) en Taxidiensten (WMO vervoer) waarbij Regie en Vervoer gescheiden is en uitsluitend op vervoer ingeschreven kan worden. Voor zowel het leerlingenvervoer als het Jeugdhulp vervoer dient een apart tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd. Voor taxidiensten een tarief per inzet uur. Voor de in te dienen tarieven geldt een minimum- en een maximumtarief. Tarieven dienen te worden onderbouwd door middel van een bijgesloten calculatiemodel.

Positieve punten
Belangrijke aandachtspunten zoals TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. In dit bestek telt kwaliteit zelfs voor 80% mee. Goed werkgeverschap is een van de onderdelen hiervan. Er is een herzieningsclausule opgenomen waarbij onvoorziene ontwikkelingen kunnen worden gecompenseerd.

Aandachtspunten
De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 10 en 0. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 8 en 2 waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.