Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

DGV Midden Brabant Inkoopronde 3

Gemeente Tilburg namens: Biezenmortel, Gilze, Haaren, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Rijen ( waarbij Haaren en Biezenmortel per 2021 worden heringedeeld bij Tilbrug en Oisterwijk)

Datum actie: 31 maart 2020
Datum aanbesteding: 24 maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg namens: Biezenmortel, Gilze, Haaren, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Rijen ( waarbij Haaren en Biezenmortel per 2021 worden heringedeeld bij Tilbrug en Oisterwijk)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

Al eerder, op 6 september 2018 heeft het AIM naar aanbesteder gereageerd op een zelfde bestek als het onderhavige, namelijk het bestek Doelgroepen vervoer Regio Midden Brabant Inkoopronde II. Deze aanbesteding was destijds nodig in verband met het feit, dat een vervoerder in financiŽle problemen was geraakt en failliet was verklaard. Het betreffende bestek lijkt inhoudelijk op veel aspecten die ook in dit bestek worden omschreven. Onze aanbevelingen/verwonderpunten komen dan ook voor een groot gedeelte overeen met die van 2018. Het is jammer, dat er na onze advisering in 2018 op vele punten geen tot weinig aanpassingen zijn doorgevoerd. Wij willen bij deze graag aanbieden met u in overleg te treden, wat onze achterliggende motivatie is en hoe belangrijk het is voor de taxibranche om in ieder geval onze visie in overweging te nemen.

Een tweede punt is de timing van deze aanbesteding. Op dit moment is Nederland en vooral de regio Brabant in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŽle problemen zijn volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en deze aanbesteding zou moeten worden opgeschort. 

Positieve zaken 

  • TX-keur. Aanbesteder eist, zowel voor de hoofd- als de eventuele onderaannemer het certificaat. Wij vinden dat zeer positief. TX-keur is het meest vergaande certificaat in de taxibranche. Bij het hanteren van de TX verplichting, hoeft aanbesteder geen eisen meer te stellen aan het naleven van Cao en het eerbiedigen van de daaraan gelinkte OPOV regeling. Dit zit allemaal in TX keur. Ook de rol van het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt in TX keur uitvoerig beschreven.
  • NEA index.  Ook het toepassen van de NEA index taxivervoer, is positief te noemen. Hiermee wordt duidelijkheid gecreŽerd voor beide partijen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet de dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Voor opdrachtgevers is het voordeel hiervan dat ze van de vervoerders de scherpst mogelijke prijs krijgen aangeboden. In de geoffreerde prijs zit bij toepassing van de NEA-kostenontwikkelingsindex namelijk geen opslag verwerkt voor het kostenontwikkelingsrisico. Ook het laten ingaan van de NEA indexatie bij het eerste jaar is positief. Een punt van aandacht is wel het contract voor basepoint Haaren. Dit contract gaat in per 1-1-2021, terwijl aanbesteder aangeeft de indexering pas per 1-1-2022 te willen laten starten. Wij gaan ervan uit, dat aangeboden tarieven van de inschrijver eveneens de indexering voor 2021 meekrijgen

Aandachtspunten 

Naast de positieve punten brengen wij  de punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  •  Contractduur in relatie tot duurzaamheid

    Omdat het bestek duurzaamheidswensen bevat (20% van de gunning), beveelt het AIM aan om een minimale contractduur van minimaal 5 + 2 jaar te hanteren.  Aanbesteder hanteert een extreem korte contractduur van 2 + 2 jaar (Gilze, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Rijen) en 1,5 + 2 jaar (Haaren). De winnende vervoerder kan maximaal 200 punten scoren als hij een volledig elektrisch wagenpark inzet. Een grote investering die in zeer korte tijd terugverdiend moet worden. Naar onze mening is dit niet realistisch en is het zelfs nog de vraag of aan de gestelde 25 punten voldaan kan worden. Op bladzijde 40 van het Aanbestedingsdocument stelt aanbesteder, dat de inschrijver minimaal 25 punten moet halen op straffe van een knock out. Dit houdt in, dat er minimaal 54% van alle auto’s op aardgas moet rijden. Een volledig Euro 6 wagenpark voldoet niet. Voor de meeste inschrijvers zal dit leiden tot grote investeringen. Wij schatten in, dat dit gunningscriterium ervoor zorgt, dat nagenoeg niemand zal gaan inschrijven of men zal de malus voor lief nemen en in de calculatie opnemen. 

  • Weging kwaliteit. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit in voldoende mate een rol speelt bij gunning. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit voor minimaal 60% mee moeten wegen en de prijs maximaal 40%. Aanbesteder weegt kwaliteit slechts voor 40% mee. Daarnaast waardeert aanbesteder de kwaliteitsplannen GW2 en 3 absoluut. Dat wil zeggen dat de inschrijvers niet aan elkaar gerelateerd worden. Dus de beste krijgt niet per definitie het cijfer 10. De ervaring is, dat bij dergelijke methodieken gescoord wordt tussen 7,en 8. Inschrijvers zullen derhalve bij deze aanbesteding niet onderscheiden kunnen zijn op kwaliteit. Onze verwachting is, dat ingezet zal worden op 100% prijs, om daarmee het verschil te maken. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.