Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

CVV Gorinchem-Molenlanden (Molenhopper)

GR Gorinchem-Molenlanden

Datum actie: 02 juni 2020
Datum aanbesteding: 30 maart 2020
Opdrachtgever: GR Gorinchem-Molenlanden
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

Opdrachtgever is de GR Gorinchem - Molenlanden en heeft besloten om het  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV, hierna ook te noemen: “MolenHopper”) te gaan aanbesteden. Binnen dit vervoerssysteem worden nu nog drie Reizigersgroepen onderscheiden, namelijk OV- ver-voer, Wmo-vervoer en 80+ vervoer. Opdrachtgever indiceert de Wmo-doelgroep van het CVV, geeft aan wie gerechtigd zijn om gebruik te maken van het desbetreffende vervoer en verstrekt daarnaast passen aan inwoners van 80 jaar en ouder. De gemeente Gorinchem is inmiddels gestopt met het zonder indicatie uitgeven van nieuwe passen aan de inwoners van 80 jaar. De Provincies Zuid-Holland en Utrecht subsidiŽren momenteel het OV-vervoer. Beide provincies hebben echter aangege-ven niet meer te zullen participeren binnen de MolenHopper met ingang van het nieuw af te sluiten contract (in casu 16 december 2020)

Positieve punten 

  • Weging kwaliteit. Wij vinden het het positief dat aanbesteder  het onderdeel prijs slechts voor 30% laat meewegen bij de gunning en dat vervoerders niet verplicht zijn een wachtkamerovereenkomst aan te gaan. 

Aandachtspunten 

Wij brengen onderstaande punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • NEA index. Het bepalen van een minimaal reŽle prijs voor het WMO vervoer is conform de AMvB WMO reŽle prijs verplicht. Bij het bepalen van die reŽle prijs dienen, naar het oordeel van het Hof Arnhem- Leeuwarden (ECLI: NLGHARL: 2020:437) voor de branche toepasselijke loonstijgingen te worden verwerkt. Andere indexen zoals CPI en/of CBS-index mogen in dat kader niet worden toegepast omdat deze niet de branche specifieke cao’s, zoals cao-taxi, volgen. De loonkosten van aanbieders zijn hierin bepalend voor de reŽle kosten en niet andere gemiddelde loonstijgingen. Het AIM beveelt daarom aan dat in het bestek branche specifieke de NEA-kostenontwikkelingsindex terugkomt als jaarlijkse indexatie. De NEA index dekt voor vervoerders een niet in te schatten en soms niet de dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Een belangrijk aandachtspunt bij dit bestek is dat aanbesteder de NEA kostenontwikkelingsindex niet in het eerstvolgende jaar toepast maar pas met ingang van 2022. Ook heeft aanbesteder de hoogte van de NEA index gemaximaliseerd tot 4% per jaar. Wij vinden dit een onverantwoorde risicoallocatie omdat mogelijk hogere loonstijgingen dan niet worden opgevangen en de bepaling van een minimaal reŽle prijs in het geding komt. Panteia maakt in opdracht van SFM jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent deze index in absolute onafhankelijkheid. De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken. 
  • Coronacrisis. Op dit moment is Nederland in een grote crisis geraakt. Het coronavirus raakt veel mensen en bedrijven. Op veel plaatsen is de economie tot stilstand gekomen en grote financiŽle problemen zijn, zeker in de taxibranche, volgens velen onontkoombaar. Het AIM vraagt zich dan ook af, in hoeverre de lopende contracten, gezien deze exceptionele situatie niet verlengd moeten worden en aanbestedingen zouden moeten worden opgeschort. De wet geeft deze mogelijkheid onder andere in de vorm van het model van “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. Zo heeft de gemeente Almere onlangs besloten, te kiezen voor dit model vanwege: “dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien”. In dit bestek wordt in het geheel niet gesproken over de huidige situatie die volgens deskundigen ons allemaal nog maanden en misschien zelfs jaren, zal bezighouden. Hoe gaat om hoe men bijvoorbeeld omgaat met de situatie dat er per augustus niet vervoerd mag en kan worden, hoe dienen de voertuigen eruit te zien, als de 1,5 meter afstand een verplichting gaat worden, in hoeverre moet de chauffeur beschermd worden en wie draait dan voor de kosten op? Allemaal vragen die reeds nu spelen en naar alle waarschijnlijkheid ook aan de orde kunnen zijn gedurende de contractperiode. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.