Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Collegevervoer Westland

Gemeente Westland

Datum actie: 24 oktober 2019
Datum aanbesteding: 07 oktober 2019
Opdrachtgever: Gemeente Westland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Het onderwerp van de aanbesteding betreft in de basis het op afroep vervoeren per taxi van burgemeester en wethouders (de collegeleden) en de gemeentesecretaris. Het vervoer wordt voornamelijk overdag verleend op werkdagen van maandag tot vrijdag. Er is in voorkomende gevallen uitloop naar de avond. 
Het dagelijks bestuur van de Gemeente Westland wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders en bestaat uit zes wethouders, de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Aandachtspunten


Inzet van SROI  kandidaten en effecten arbeidsmarkt . 

In een krimpende markt leidt de inzet van SROI al snel tot verdringing van arbeidsplaatsen. En in het taxivervoer is sprake van een krimpende markt. Wat het AIM betreft zou een bestek dan ook geen minimale verplichte SROI voor uitvoerende functies - die tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen leidt - moeten bevatten. Ook niet via de inzet van proefplaatsingen of inzet van mensen met behoud van uitkering. SROI is, wat het AIM betreft, wel mogelijk als deze leidt tot duurzame inzetbaarheid (vaste arbeidscontracten) van de mensen die via SROI worden ingezet. Bijvoorbeeld door middel van nieuwe functies in het kader van kwaliteitsbeheer en serviceverlening aan kwetsbare reizigers, denk daarbij aan doen van mystery guestritten en stewards.  In uw bestek maakt SROI een belangrijk onderdeel uit van de gunning (20%). De werkzaamheden die u in het bestek aanbiedt bedragen omgerekend in chauffeursuren maximaal 1 FTE. Om een grotere kans te maken om het contract binnen te halen kan het een inschrijver stimuleren om chauffeurs met een tijdelijke aanstelling te vervangen door de inzet van SROI.

Korte implementatietijd van 2 weken. 

Het AIM beveelt in principe aan dat er minimaal 6 maanden zit tussen het moment van definitieve gunning en de start van het vervoer. Dit omdat de opdrachtnemer voldoende tijd moet hebben om materieel aan te schaffen, personeel in dienst te nemen en zijn organisatie aan te passen.De werkzaamheden die u aanbiedt zijn echter vraagafhankelijk waarbij de gevraagde gelijktijdige extra capaciteit kan wisselen van 1 voertuig tot mogelijk 4. In eerste instantie zal een de winnende inschrijver het vervoer uitvoeren binnen zijn bestaande capaciteit en na afspraken met de gemeente eventueel een of meerdere voertuigen aanschaffen die echter nooit exclusief voor deze opdracht zullen worden ingezet. De eventuele extra chauffeursbehoefte ramen wij op maximaal 1 FTE op jaarbasis. Op grond hiervan is een lange implementatie bij uw aanbesteding niet noodzakelijk maar vinden wij de huidige termijn van circa 2 weken na definitieve gunning wel erg kort.

Deze en andere aanbevelingen kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.