Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Collectief vervoer VIDAR

Gemeente Sittard-Geleen

Datum actie: 1 april 2021
Datum aanbesteding: 22 maart 2021
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

VIDAR voert voor de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. VIDAR is gespecialiseerd in het bieden van werk in een beschutte werkomgeving. De medewerkers van VIDAR kunnen voor diverse werkzaamheden worden ingeschakeld.
VIDAR organiseert een aanbesteding die betrekking heeft op collectief vervoer voor het woon-werkvervoer voor medewerkers die gedetacheerd zijn op externe locaties. De opdracht bestaat uit 1 perceel en heeft een looptijd van 6 vaste jaren met eenmaal een optie tot verlenging met 2 jaren.


Positieve punten

De Nea indexatie wordt toegepast. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft voor beide partijen. Punt van aandacht is te eisen dat deze indexatie ook voor eventuele onderaannemers geldt.

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 50%/50%. Het AIM adviseert een verdeling van maximaal 40% voor de Prijs en minimaal 60% voor de kwaliteit.
In het gunningsmodel worden meerdere elementen benoemd waaruit blijkt dat er aandacht is voor “de klant centraal”. Passagierstevredenheid en chauffeurstevredenheid komen uitgebreid terug en op deze criteria kunnen ook punten worden verdiend. Het AIM geeft wel nadrukkelijk aan, dat er aandacht moet worden besteed aan de samenstelling van de beoordelingscommissie en dat er gekozen zou moeten worden voor het gebruiken van de relatieve methode.


Aandachtspunten

TX keur wordt als eis gesteld, hetgeen zeer positief is. Naleving van de Cao Taxivervoer, een voldoende oordeel op de naleving en zaken als kwaliteit chauffeurs zijn hiermee geborgd. Opvallend is dan ook, dat de aanbestedende dienst ook het keurmerk Touringcar voldoende acht om aan de kwaliteitsborging te voldoen. Er is verder in het bestek geen sprake van de inzet van touringcar bussen. Genoemd alternatief lijkt daarmee abusievelijk opgenomen te zijn.

De implementatietijd is slechts 2 maanden. Het AIM adviseert de aanbestedende dienst deze periode op te rekken.

Door de aanbestedende dienst wordt verder geen minimale reŽle kostprijs berekend. Het AIM adviseert hier gebruik te maken van beschikbare rekentools om daar inhoud aan te geven. Het AIM heeft tevens vraagtekens gesteld bij het gebruiken van een prijs per persoon, die gebaseerd is op een voorbeeld. In hoeverre de berekende prijs, de lading dekt voor het gehele vervoer is niet duidelijk.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de 'download' button bovenaan deze pagina.