Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

AVAN Vraagafhankelijk en Routevervoer

18 gemeenten in regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

Datum actie: 17 september 2019
Datum aanbesteding: 11 september 2019
Opdrachtgever: 18 gemeenten in regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De achttien deelnemende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen  en de provincie Gelderland werken samen in de gezamenlijke vervoersorganisatie BVO DRAN en wensen een  kwalitatief goed, herkenbaar en (kosten)efficiŽnt vervoerssysteem voor het doelgroepenvervoer.  Het vervoer rijdt onder de naam AVAN (Aanvullend Vervoer regio Arnhem Nijmegen). Om zowel het routevervoer als het vraagafhankelijke vervoer voor de komende jaren te continueren hebben zij twee aanbestedingen in de markt gezet om te komen tot inkoopcontracten voor de uitvoering van het vervoer. 

Wij hebben met veel interesse kennis genomen van beide aanbestedingen. Ten algemene vinden wij het een positieve ontwikkeling dat aanbesteder voor beide vormen van vervoer de regie en planning weer bij de vervoerder heeft belegd. Dit zal de kwaliteit van het vervoer verhogen en de kosten verlagen.

Poitieve punten bij het bestek VAV vervoer

In het Programma van Eisen wordt ruim aandacht besteed aan de spelregels die gelden voor de gebruikers. Er wordt in 2.3 op bladzijde 6 kort ingegaan op het vervoerreglement WMO en OV. Om alle regels door te nemen wordt verwezen naar de website: www.avan-vervoer.nl, waar zeer gedetailleerd alle ins en outs van het vraagafhankelijk vervoer worden weergegeven. Ook de klachtenregeling is op bladzijde 42 duidelijk uitgewerkt. De gebruiker weet waar hij/zij zich moet melden en hoe aspecten als doorlooptijd zijn bepaald. Wel hadden wij graag gezien, dat de getoonde inzet op kwaliteit in het Programma van Eisen, eveneens doorgetrokken zou zijn in het gunningsmodel. Een verdeling Prijs/Kwaliteit van 60/40, komt daarmee niet overeen. Bij de bespreking van onze verwonderpunten, komen wij daar op terug.

Het AIM juicht de aandacht en verplicht stellen van TX-keur in combinatie met de rol van het Sociaal Fonds Taxi (SFT), bijzonder toe. Op bladzijde 22 van het Programma van Eisen wordt onder 5.1 kort en duidelijk aangegeven dat een bedrijf aan TX-keur moet voldoen en mocht dit verloren gaan, dat de betreffende opdrachtnemer uitgesloten kan worden van verdere uitvoering van het vervoer. In de Aanbestedingsleidraad wordt TX-keur genoemd als beroepsgeschiktheidseis. Op de bladzijden 22 en 23 wordt gesteld, dat TX-keur ook geldt voor onderaannemers. Opvallend puntje is overigens dat hier wordt verwoord dat vervoerder, indien hij geen TX-keur heeft, een gelijkwaardig certificaat mag leveren. Het AIM is van mening dat alleen TX-keur de wettelijke- en bovenwettelijke regels omvat die gelden voor de taxi branche.

Op dezelfde bladzijde wordt de rol van het SFT omschreven. De vervoerder moet beschikken over een verklaring van het SFT waarmee aangetoond moet worden dat de laatste keuring door het SFT als voldoende is beoordeeld. Deze verplichting geldt eveneens voor eventueel in te zetten onderaannemers.

De verplichting om een open calculatie aan te leveren is positief. In de Aanbestedingsleidraad komt dit naar voren op bladzijde 30 onder 5.4 subgunningscriterium prijs. Hiermee krijgt aanbesteder een onderbouwing hoe een vervoerder tot de prijs is gekomen, welke risico’s worden ingerekend, met welke combinatiegraad gerekend wordt enz. 

Als laatste valt het AIM op, dat aanbesteder kiest voor een realistische implementatieperiode van 6,5 maanden. Veel aanbestedende overheden nemen hier een groot risico door slechts enkele weken te reserveren voor de implementatie van een contract. Met uw keuze sluit u die risico’s uit en is de kans op een goede vlekkeloze start aanzienlijk groter. 

Positieve punten bij he bestek Routevervoer
Wij vinden het positief dat aanbesteder de eis heeft opgenomen dat een opdrachtnemer, bij inhuur, minimaal 85 % van het inschrijftarief aan zijn onderaannemers dient te betalen. Dit voorkomt dat het vervoer mogelijk tegen een te laag tarief wordt uitgevoerd. Ook het feit dat praktijktraining voor het personeel onderdeel uitmaakt van de gunning is door ons positief opgemerkt. 

Naast deze positieve punten zijn ook een aantal verwonderpunten te benoemen. Wij zullen deze wat omvangrijker omschrijven om op een juiste wijze onze visie uit te leggen. Wij hopen dat aanbesteder deze verwonderpunten kan aangrijpen om ervoor te zorgen dat de offertes aan kwaliteit winnen. 

Aandachtspunten 

Het AIM hecht veel waarde aan kwaliteit, waarbij uitgegaan wordt van het principe ‘de klant centraal’. Immers het vervoer dat wordt aanbesteed is bedoeld om de doelgroep de best passende vervoersoplossing te bieden. In het  bestek besteedt aanbesteder in het Programma van Eisen aandacht aan deze kwaliteit.  Aanbesteder organiseert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en op basis van de resultaten kan door de vervoerder een maximale bonus worden verdiend van € 35.000, -. De bonus wordt in bijlage C uitvoerig beschreven. Nagenoeg alle van belang zijnde elementen komen hier aan de orde. Wellicht dat de aspecten: afhandeling van klachten en waardering toegankelijkheid voor minder validen, nog bijgevoegd kunnen worden. Het is nog te overwegen, het bonusbedrag significant hoger in te zetten. Het door aanbesteder genoemde bedrag, is ten opzichte van de financiŽle omvang van de contracten, erg laag. Een ander punt van aandacht is dat aanbesteder onder het hoofdstuk bonus (in bijlage C bonus) het maximum bedrag voor de malusregeling communiceert. Dit kan onnodig verwarring bij inschrijvers teweeg brengen omdat hier snel overheen wordt gelezen. Temeer omdat in de volgende paragraaf over de malusregeling deze maximalisering juist niet wordt genoemd. 

Ook in het gunningsmodel wordt aandacht besteed aan ‘de klant centraal’. Met onder ander de subgunningscriterium “implementatieplan” en “personeel praktijktraining”, geeft aanbesteder de richting aan, dat de inschrijver zoveel als mogelijk handelt vanuit de klant. Onder 5.2.1 Implementatieplan stelt aanbesteder: “De AD hecht grote waarde aan de waarde die de AVAN-reiziger ervaart en die kwaliteit ontvangt die mag worden verwacht”. Als laatste komt als bijzonder positief naar voren, dat aanbesteder door een Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer ook de gebruikers mee laat praten en adviseren over de uitvoering en monitoring van het doelgroepenvervoer. Bij het bestuderen van de website viel het op, dat de inspraak van deze adviesraad professioneel is en dat deze ook veelvuldig wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Het ware overigens goed geweest, de bij de verdeling Prijs/Kwaliteit in de gunning, meer gewicht toe te kennen aan Kwaliteit.  Aanbesteder doet dit wel in de Eisen, maar het komt niet als zodanig terug in het gunningsmodel. onder het kopje bonus benoemd. Dit kan enige verwarring bij Inschrijvers teweeg brengen. Ons advies is om dit 

De volledige brief kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.