Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

AVAN VAV perceel Oost

De Connectie (namens de DRAN)

Datum actie: 12 oktober 2023
Datum aanbesteding: 30 september 2023
Opdrachtgever: De Connectie (namens de DRAN)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond Namens 18 gemeenten in de Arnhem-Nijmegen regio, heeft AVAN een aanbesteding uitgeschreven voor het vraagafhankelijk vervoer in Perceel Oost. Deze aanbesteding treedt in werking op 1 augustus 2024 en heeft een initiŽle looptijd tot 1 augustus 2030, met de mogelijkheid tot tweezijdige verlenging voor 2 perioden van 2 jaar elk. Er is bovendien een wachtkamerovereenkomst van 2 jaar van toepassing. Inschrijvers worden verzocht een tarief per beladen kilometer aan te bieden, waarbij elke rit begint met een starttarief van 4 kilometer. Daarnaast worden extra toeslagen vergoed per gebruiker, en het is vereist dat inschrijvers hun prijs onderbouwen.

Positieve aspecten: In dit bestek zijn belangrijke aandachtspunten opgenomen waar AIM veel waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk, de CAO-verklaring en het volgen van de NEA-kostenontwikkeling. Daarnaast is in positieve in opgevallen dat de vergoeding aan onderaannemers minstens 90% moet bedragen van de vergoeding die de hoofdaannemer ontvangt voor werkzaamheden die door onderaannemers worden uitgevoerd. Bovendien is er een kilometerstaffel opgesteld om schommelingen in volumes op te vangen.

Aandachtspunten: Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% moet meewegen in het gunningsproces. Het bestek hanteert echter een gunning op basis van de laagste prijs. U bent van mening dat de gevraagde diensten duidelijk zijn gespecificeerd en beschreven, en dat de kwaliteit van de uitvoering wordt gewaarborgd door geschiktheidseisen en het Programma van Eisen. AIM dringt erop aan deze zienswijze te herzien en inschrijvers de ruimte te bieden om extra kwaliteit aan te bieden, zoals goed werkgeverschap en duurzaamheid. AIM heeft gezien dat extra toeslagen per indicatie worden vergoed, maar dat er geen extra vergoeding wordt vermeld voor rolstoelvervoer. AIM adviseert een toeslag op het tarief voor rolstoelvervoer. Het starttarief van 4 kilometer per rit wordt slechts voor 50% aan de hand van de Nea-index geÔndexeerd. AIM adviseert dan ook om het starttarief voor alle kilometers voor 100% te indexeren en om een extra toeslag voor rolstoelritten te overwegen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje vraagafhankelijk vervoer AVAN Perceel Oost.