Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

AOV gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Datum actie: 22 november 2021
Datum aanbesteding: 29 oktober 2021
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 augustus 2022, betreft het uitvoeren van het AOV in Amsterdam. De kosten per jaar worden geraamd op 23 tot 28 miljoen euro per jaar. De opdrachtnemer ontvangt een vast bedrag per jaar van 7,5 miljoen euro. De aanbesteding is niet in percelen verdeeld. De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 1 x 2 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, NEA kostenontwikkeling en Klanttevredenheid zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Opdrachtgever heeft een minimumtarief van € 0,77 per beladen gebruikerskilometer vast gesteld en een maximum van €1,09. Het startarief bedraagt 4 kilometer en daarnaast worden er allerlei toeslagen verleend voor speciale vervoersvormen. Er wordt gegund volgens het GOW model waarbij aan kwaliteit maximaal 14 miljoen euro kan worden behaald. Indien voor het maximale tarief wordt ingeschreven telt kwaliteit slechts voor 50 % mee. 60 % kwaliteit is de minimum wens van het AIM. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen Klanttevredenheid en Transitieplan niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als wordt beoogd.

Inschrijvers dienen bij hun inschrijving rekening te houden met de gevolgen van de Covid -19 crisis voor zover die op het moment van inschrijven in redelijkheid kunnen worden voorzien. Gezien de fluctuaties in het ziekteverloop lijken deze gevolgen moeilijk in te schatten en kan dit tot problemen in de exploitatie voor de opdrachtnemer leiden.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.